Prof.Dr.Ismet Gavrankapetanovic
Prof.Dr. Ismet  Gavrankapetanović doktor medicine,specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije,doktor medicinskih nauka,šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, šef katedre za hirurgiju, redovni profesor na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 
HOME      KNJIGE,RADOVI,PROJEKTI
Print this pageAdd to Favorite

BIBLIOGRAFIJA RADOVA Prof.dr. ISMETA GAVRANKAPETANOVIĆA

ABECEDNA LISTA ZNANSTVENIH/NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA

lanci u časopisima, knjige,  poglavlja u knjigama, monografije, vodiči,   kongresni radovi, projekti i sl)

Avdić  D ; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih prijeloma distalnog humerusa. MED ARH. 2003; 57(2):93-5.

Avdić D; Buljina A, Gavrankapetanović I. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih preloma distalnog humerusa. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 39.

Avdić D; Gavrankapetanović I, Buljina A. Prikaz originalnog protokola za preoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju pacijenata s ugradnjom bescementne totalne proteze kuka. HRVATSKI KONGRES FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, 2. Knjiga apstrkta; Varaždinske Toplice. 2000: s.n.; 2000: 215-6.

Avdić D; Gavrankapetanović I; Talić A, Meholjić-Fetahović A. Protokol rehabilitacije operativno tretiranih suprakondilarnih prijeloma kod djece. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 79-80.

Baždar A, Gavrankapetanović I. Preoperative psychological preparation. MED ARH. 2007; 61(2,Supl.2): 54.
Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.

Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Salzer M. Know How Transfer in Orthopedic Surgery, Austria - Bosnia and Herzegovina. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  143 .

Begić A; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D; Hižar I; Begović S, Bešlić N. Correlation between bone scintigraphy and mineral  bone density in patients with osteoporosis and osteopenia. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Abstracts. Rome, Italy,  8-12 May 2003.

Begić Z; Dinarević S; Terzić R; Meholjić A; Gavrankapetanović I; Smajić L, Bučan A . Multidisciplinarni pristup u tretmanu juvenilnog idiopatskog artritisa. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):79.
Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti

Begić Z; Terzić R; Dinarević S; Meholjić A, Gavrankapetanović I. Značaj i tretman juvenilnog  kroničnog artritisa prognostički nepovoljnih indikatora. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU KARDIOLOGIJU I REUMATOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 2. Knjiga sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor; 2003: 38-9.

 Biščević M; Hamzaoglu A; Ljuca F; Gavrankapetanović I; Nadarević A ; Rejec-Smrke B,  Smrke D. Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. MED ARH. 2009; 63(4):234-237.

Biščević M; Smrka D,Gavrankapetanović I. Mogućnosti unipolarne hemiartroplastike kuka nakon prijeloma vrata femura. MED ARH. 2005; 59(3):179-82.

Biščević M; Smrke D, Gavrankapetanović I. Specifičnost prijeloma vrata femura u odnosu na druge prijelome. MED ŽURNAL. 2004; 10(1-2):16-20.

Biščević M; Smrke D; Hadžiahmetović Z, Gavrankapetanović I. Videographic analysis of male and female knee kinematic. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 39 (SIC1-02).

Dautović-Krkić Sajma; Ferhatović M; Gavrankapetanović I; Kadić N; Lazović M; Mesić A,Radnić D. Terapija komplicirane ehinokokoze: prikaz četri slučaja. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 26.

Dilić M ; Kurtalić E; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Pehar S; Terzić O, Kočo D. Ukupan ishod kritične ishemije ekstremiteta  kod pacijenata sa arterijskom okluzivnom bolesti (AOD). MED ARH. 2001; 55(2):77-81.

Dinarević S; Sakić M; Kurtagić S; Mišanović V; Izetbegović S; Volić A; Gavrankapetanović I; Halimić J; Himzanija Z; Sarač A, Karavdić K. Kongenitalne anomalije u KCU Sarajevo. MAT SOC MED. 2005; 17(1-2):39-41.

Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Bukvić I; Gavrankapetanović I; Deković S, Stojkanović G. Current praticies and controversis in assisted reproduction in Bosnia-Herzegovina. WORLD CONGRESS ON MEDICAL LAW, 15th. Program and Abstract Book; Sydney, Australia. Sydney: The World Association for Medical Law; 2004.

Dizdarević S; autori saradnici  Konjhodžić F; Sefić M; Budalica M; Kapidžić A; Dizdarević R; Gavrankapetanović I, Durić A. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA  . Sarajevo: Print M; 1997. xii, 622 str.: ilustr.

Gavrankapetanović  F; Karamehić J, Gavrankapetanović I . Ethical and legal issues in kidney transplantation - Etička i pitanja legaliteta u bubrežnoj transplantaciji. U: Karamehić J,  et al. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 135-156.

Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. MRI estimation of pelvis diameter after different pelvic osteheothomies and importance of diameter change at natural delivery estimation. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):215 (ECP18).
Notes:  II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5. October 2002. Belek-Antalia/ Turkey

Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Wounding  of pregnant women: case report. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):245 (ECP84).

Gavrankapetanović  I. Razvojni poremećaji kuka -  RPK development displacement of the hip, maladie luxante de la hanche (dijagnostika i operativni tretman). TEMPUS PROJEKAT EU 2001/2004: Fizikalna medicina i rehabilitacija: IV seminar. Skripta; Fojnica. Sarajevo, Fojnica: s.n.; 2002: u različitoj paginaciji.

Gavrankapetanović F,  Gavrankapetanović I. Minimalna interna osteosinteza u ratu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo.  Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996:  80.

Gavrankapetanović F, Gavrankapetanović I. Transplantacija kosti. U: Karamehić J i saradnici. TRANSPLANTACIJA ORGANA. Tuzla: PrintCom; 2002; pp. 249-62.

Gavrankapetanović F; Alikadić-Husović A, Gavrankapetanović I. Classification and Qualification of polytraumatical Injuries of the Eye Patient. MED ARH. 2008; 62(1, Supl.1):38.
Notes: I.Kongres oftalmologa iz Bosne i Hercegovine= First Congress of Ophthalmology of Bosnia and Herzegovina with International Participation, Sarajevo, March 14-16th, 2008: Summaries

Gavrankapetanović F; Dizdar A; Gavrankapetanović I; Masak K, Javorić M. High cinetic energy projectiles caused open fractures of shoulder. TURKISH SHOULDER AND ELBOW SURGERY CONGRESS with International Participation, 2nd. Program and Abstract Book  = TÜRK OMUZ VE DIRSEK CERRAHISI KONGRESI, 2.  = Program ve Özet kitabi; Izmir, Turkey. Izmir, Tutkey: European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow; 2002: 24.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I,  Biščević M. Evaluacija tretmana povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim eksplozivnim sredstvima u ratu i miru. KONGRES RATNE MEDICINE sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice): Funkcionalni rezultati liječenja ratnih povreda (2). Zbornik radova; Banja Luka. Banja Luka: Udruženje građana "Ratna medicina"; 2001: 312.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Evaluation of treatment back foot injuries caused by tread-explosive mines in war and peace. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Treatment evaluation of hindfoot injuries caused by pressure activated explosive devices in the war and peace time. ACTA MED CROAT . 2001; 55(3):107-13.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Uloga adekvatne hirurške i fizikalne terapije kod povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim  eksplozivnim sredstvima. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 26.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Karamehić J. Multipli mijelom i druge srodne diskrazije plazma ćelija (Myeloma multiplex) = Multiple Myeloma and Related Plasma Cell Dyscrasias. U: Karamehić J; Dizdarević Z, saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 285-301.
Notes: Sekcija III=Section III: Klinička imunologija= Clinical Immunology

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Koprivica J. Poratno opterećenje dječje populacije ratnim ozljedama. PAEDIATR CROAT. 2007; 51(Suppl.1):212-215.
Notes: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola= Croatian Spring School of Paediatrics;  XXIV. Seminar za liječnike i medicinske sestre, Split, 16.-20. travnja 2007.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  opći dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 43 str.: ilustr.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  specijalni dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 77 str.: ilustr.    (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Implantation of total hip endoprothesis ( ceramico-ceramic) - 4  years  experience of Clinic for orthopaedy and traumatology  in Sarjevo. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 141 (P-009).

Gavrankapetanović F; Karamehić J; Gavrankapetanović I, Tanović H. Etička pitanja legaliteta u transplantaciji organa = Ethical and Legal Issues in Organs Transplantation . U: Karamehić J; Dizdarević Z,  saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost ; 2007; pp. 619-630.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Gavrankapetanović F; Maksić S; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Aseptic loosening of hip endoprothesis - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 111 (0-113).

Gavrankapetanović F; Perinović D; Gavrankapetanović I, Tscherne H. POLITRAUMA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2004. x, 147 pp.: ilustr.

Gavrankapetanović F; Talić A; Kuštrić A; Biščević M,Gavrankapetanović I. Operative treatment of congenital hip dislocation - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 142 (P-010).

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M,  Bećirbegović. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon osteotomija. GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12(Suppl.1):182.

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M, Bećirbegović S. Bezcementna endoproteza kuka sa keramikom  u pacijentica prije, za vrijeme i poslije trudnoće . GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12( Suppl.1):182.

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A, Ćatibušić F. Prematurity and cerebral palsy. J PERINAT MED. 2001; 29(Suppl.1):517.

Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazarević M, Bećirbegović S. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon Salter-ove, Tönnis-ove i Chiari-eve osteometrije. PERINATALNI DANI "Ante Dražanić", 20. Zagreb, Zagreb . Zagreb: Perinatološka sekcija Hrvatskog liječničkog zbora; 2003: bez paginacije.

Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A,Ćatibušić F. Prijevremeni porod i cerebralna paraliza. GYNAECOL PERINATOL, Zagreb. 2001; 10(Suppl.1):130.

Gavrankapetanović I ; Gavrankapetanović F,  Biščević M. O 122 hip screening program  in Bosnian and Herzegovina. J BONE JOINT SURG. 2001; 83B(Suppl.II):136.

Gavrankapetanović I ; Perinović D, Gavrankapetanović F. SKOLIOZE: savjetnik. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoja KCUS; 2002. ISBN: 9958-611-09-1.

Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. Komplikacije kod pacijenata sa osteoporozom . U: Kučukalić-Selimović E i saradnici. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008; pp. 113-117.

Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. POSTTRAUMATSKI OSTEOMIJELITIS NAKON RATA I PROTOKOL LIJEČENJA .  Sarajevo: Svjetlost; 2000. 70 str.: ilustr .

Gavrankapetanović I,  Hadžić E. LEGG-CLAVE PERTHESOVA BOLEST:  Savjetnik za roditelje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS ; 2008.
Notes: 36 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I,  Hadžimejlić MĆ. Klinička propedeutika -  internistički aspekt akutno povrijeđenog pacijenta. U: Hadžimejlić MĆ and saradnici. KLINIČKA PROPEDEUTIKA. Sarajevo: Svjetlost; 2000; pp. 557-74.

Gavrankapetanović I,  Konjhodžić F. Priprema hirurškog pacijenta za operaciju. U: Konjhodžić F and saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; p. 115--21.

Gavrankapetanović I,  Vukašinović Z. Treatment for der developmental dysplsia of the hip using the Pavlik harness. 2007 Apr 20; J BONE JOINT SURG BR 89-B (2):230-235,  http:// www.jbjs.org.uk/cgi/eletters/89-B/230. (Electronic letters for Nakamura et al. Electronic letters published)

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. IMOBILIZACIJA.  Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2002. 90 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Komplikacije kod pacijenata sa osteoporozom . U. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje.  Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008; pp. 113-117.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Nekrotizirajući fascitis i dekubitus u regiji ossis ischi. MED ARH. 1998; 52(2 ):113-4.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. POSTTRAUMATSKI OSTEOMIJELITIS NAKON RATA I PROTOKOL LIJEČENJA. Sarajevo: Svjetlost; 2000. 70 str.: ilustr .

Gavrankapetanović I, Mahić M. Septički artritis novorođenčadi. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2.  Knjiga sažetaka ; Tuzla. Tuzla: Sabor ljekara BiH, Udruženje infektologa BiH ; 2002: 39.

Gavrankapetanović I, Šišić F. Ratne povrede. U: Šišić F and saradnici. RATNA HIRURGIJA: ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 11-29.

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Letter from Gavrankapetanovic and Vuksanovic . http://www.jbjs.org.uk /cgi/eletters/87-B/3/384; 2005 Apr 20.
Notes: Electronic Letters Published

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Surgical treatment of late developmental displacement of  the hip: correspondence. J BONE JOINT SURG. 2005; 87-B:1307.

Gavrankapetanović I. Aktuelni ortopedski tretman Ewing sarkoma. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 4. Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: Savart; 2004: 27.

Gavrankapetanović I. Aneurismatic bone cyst of dens at eight-year-old boy: case report.  U: Milinković  Zdeslav, urednik. SPINAL DISORDERS II. Beograd: Narodna knjiga; 2007?; pp. 112-115.

Gavrankapetanović I. Aneurysmal bone cyst of the cervical spine - case report. ANNUAL MEETING OF THE SPINE EXPERTS GROUP, 2nd. Final Program and Abstracts; Budapest, Hungary. Budapest: s.n.; 2004: 45 (042).

Gavrankapetanović I. Bolesti muskuloskeletalnog sistema. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 961-95.

Gavrankapetanović I. Bosnia and Herzegovina.  SICOTNEWS: 2009(115): 4. Notes: www.sicot.org  (Country to Country Series)

Gavrankapetanović I. Bosnia-Herzegovina - a new member of EFORT. EUROPEAN ORTHOPAEDICS : Bulletin of EFORT; 2000(12): 8.

Gavrankapetanović I. Case report. MUSCULOSKELETAL CONGRESS  WORLD FEDERATION OF HAEMOPHILIA, 7th: Final Programme; Lahore, Pakistan. Lahore, Pakistan: Organizing Committee; 2001: 13.

Gavrankapetanović I. Dijagnoza u savremenoj hirurgiji. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 193-98.

Gavrankapetanović I. Dječija ortopedija u neuropedijatriji. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 3. Prezentirane teme iz: Kardioreumatologije, Neuropedijatrije; Sarajevo. Sarajevo: Pliva; Savart; 2003: 1-7 (u različitoj paginaciji).

Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu.  PRVA LINIJA: List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske FBiH: 2003; 12, (106): 47-8.

Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu. ACTA INFORM MED . 1996; 4(1-2):51-2.

Gavrankapetanović I. Implantation ot total hip prothesis cementless with ceramic on patients after Chiary and salter osteotomy. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 237 (PSIC-180).

Gavrankapetanović I. Kongenitalne anomalije karlice i ekstremiteta. U: Dizdarević S and saradnici. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA. Sarajevo: Print M; 1997; pp. 479-516.

Gavrankapetanović I. One year of the Bosnian tumour concilium.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(14 ): 15.

Gavrankapetanović I. Orthopaedists invited to Join Efforts in Sarajevo. INTERNATIONAL CENTER FOR ORTHOPAEDIC EDUCATION . 2000; 6:5.

Gavrankapetanović I. Perspectives on modern orthopaedics in South-Eastern Europe. KONGRES ORTOPEDSKIH HIREURGA I TRAUMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka = CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPEDIC SURGEONS AND TRAUMATOLOGISTS with iInternational Participation, 1. Book of Abstracts;  Beograd. Beograd: Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija (SOTA) = Serbian Orthopedic-Traumatologic Association; 2008: 23-24.
Notes: www.sota 2008.org. SOTA

Gavrankapetanović I. Primjena komparacije između fiksatora Sarafix i fiksatora francuske armije Orthoplus F.E.S.S.A.: magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet ; 1994:46 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I. Procjena efekata kombinovane terapije u liječenju hroničnih koštanih infekcija dugih kostiju donjih ekstremiteta kao posljedica ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija: doktorska disertacija. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet ; 1997:137 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I. Rehabilitacija novorođenčadi sa povredom plexus brachialis. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 85.
Notes: Reumal Group

Gavrankapetanović I. Rekonstrukcija koštanog defekta tibije nakon ranjavanja. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):63-70.

Gavrankapetanović I. Reproducibilnost kriterija za procjenu cijeljenja prijeloma dugih kostijuGiljević Z; Koršić M; Šimunić V, and Vukičević S, predsjednici. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. Knjiga sažetaka; Rovinj. Rovinj: Organizacijski odbor; 2009: 27 (S).

Gavrankapetanović I. Strana tijela u hirurgiji. U: Konjhodžić Fi saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 1089-93.

Gavrankapetanović I. The fracture of proximal femur in patients of chronic hemodyalisis. CONGRESS  OF NEPHROLOGISTS OF  BOSNIA AND  HERZEGOVINA, 1st. Book of abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Society of Nephrology, Dialisys and Transplantation of the B&H Medical Association;  2000 : 68.

Gavrankapetanović I. Ugradnja totalne endoproteze kuka sa odnosom keramika - keramika nakon ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):53-62.

Gavrankapetanović I. Ultrazvuk kukova (bazična znanja). PEDIJATRIJSKAULTRAZVUČNA  ŠKOLA, 1.; Sarajevo . Sarajevo: Savart; 2004: 117-20. ISBN: 9958-9307-7-3.

Gavrankapetanović I. Wartime surgical judgement.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(13): 14.

Gavrankapetanović I. Wartime surgical judgement. EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(13): 14.

Gavrankapetanović I. Zavoji i imobilizacija. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 319-27.

Gavrankapetanović I; Ahmetović A,  Gavrankapetanović F. PRIROĐENO DEFORMIRANO STOPALO: savjetnik za roditelje. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Avdić D, Gavrankapetanović F . ENDOPROTEZA KOLJENA : savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučno- istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Beavis J; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Problems of endoprothesis in the countries out "First world" (Low income countries). SICOT-SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE; Paris. Paris: s.n.; 2001bez paginacije.

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Hadžihasanović B, Tanović Hasan. Incidence of thromboembolic commplication following total hip replacement. LIJEČ VJESN. 2008; 130(Supl.4):40 (31).
Notes:  Hrvatski ortopedski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Stota obljetnica ortopedije na tlu Hrvatske: Knjiga sažetaka, Zagreb 7-9. studenog 2008 = Croatian Orthopaedic Congress with international  participation: A Hundred Years of Orthopaedics on Croatian Territory: Abstract Book, Zagreb November 7-9, 2008.

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Gavrankapetanović F. Pediatric Trauma under Catastrophic Condition. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):108 (389).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress , May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Gavrankapetanović F. Pediatric Trauma under Catastrophic Condition. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):108 (389).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress  May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Gavrankapetanović I; Bešlija S; Tatarević A; Hadžihasanović B; Ćamo H, Jamakosmanović M. Successful multidisciplinary team: Sarcomas group in Sarajevo established more then ten years ago.  EFORT NEWS: 2009(04): 7.

Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F, Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.

Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F, Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.

Gavrankapetanović I; Ćatibušić F; Gavrankapetanović F, i suradnici. Konzilijum za neuromuskularna oboljenja - opcija za budućnost. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 26.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F,  Biščević M. Importance of soft tissue covering in the treatment of chronic osteomyelitisStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: H4.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Damages of n. peroneus caused by high-cinetic energy projectils.Chiu Wen-Ta, ed.  ICRAN 99 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES  IN NEUROTRAUMATOLOGY; Taipei, Taiwan . Taipei, Taiwan: Monduzzi Editore: International Proceedings Division; 1999: 359-63.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Bišćević M. Hip screening program in Bosnia and Herzegovina. CONGRESS OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATION OF ORTHOPAEDICS ABD TRAUMATOLOGY (EFORT). Abstracts; Rhodes, Greece. Rennes, France: EFORT; 2001: bez paginacije.
Notes:  The Journal of Bone and Joint Surgery 2001; vol.83-B, Suppl.II, pp.136 (othopaedic Proceedings)

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Model screening programa razvojnog poremećaja kuka. PAEDIATR CROAT. 2002; 46(Suppl.3):267.
Notes: Kongres  Hrvatskog pedijatrijskog društva, 5. Kongres pedijatrijske sekcije Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, 4.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Talić A. Principles of War Surgery. U: Evers M.B., ed. INTERNATIONAL RAJLOVAC SYMPOSIUM ON MEDICINE, 1st. Book of Abstracts; Rajlovac. Rajlovac, Sarajevo: German Field Hospital Rajlovac; 1999: 18.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović H; Višna P; Jaganjac E, Kuba T. Hemipelvectomy, Consdtant Surgical Dilema = Hemipelvektomie, konstantní chirurgiké dilema. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2007; 86(12):661-665.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Biščević M, Kuštrić A.  Treatment of  proximal femur fractures at Clinic  for Orthopaedy and Traumatology - Sarajevo in period 1996.-2001. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 143 (P-011).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Ćibo S; Jusufbegović E, Obradović R. Paralela dvaju fiksatora - Sarafiks - Orthoplus. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo . Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 114.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dilić M; Javorić M; Masak K, Biščević M. Prevencija tromboembolizma u endoprotetskoj ortopedskoj hirurgiji. MED ARH. 2001; 55(2):81-2.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Džanković F, Bećirbegović S. Septic arthritis of the HIP-our experience. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 163 (SIC32-08).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Femoral neck fracture - various solutions, unpredicted results. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/65).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Total hip cementless endoprothesis - the best possible soluttion. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA  . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/63).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Talić A, Biščević M. Implantation of total cements hip endoprothesis after wounding by high kinetic projectils. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA. 2004; (Suppl.1):1 (THA4).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress - cEOC. Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract book CEOC 2004.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kovač V; Talić A,  Biščević M. Operative treatment of the child spine deformity. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E; Dizdarević J; Ivanišević D; Hadžihasanović B, Hižar I. Prevention, early diagnostic and management of osteoporosis in perimenopausal women in four  municipalities of Sarajevo Canton. CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2002; 70(4):292 (P-138).
Notes: 29th European Symposium on Calcified Tissue,  Zagreb, Croatia, 25-29 May 2002.  Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Pelvic injuries in Sarajevo region in period 1998-2001. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):60 (227).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Polytrauma in catastrophic conditions. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):57 (215).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Open lower leg fractures treatment during the four years of aggression on Sarajevo.  OSTHEOSYNTHESIS  AND TRAUMA CARE. 2002; 10(Suppl.1):s11-s12.
Notes: ANNUAL MEETING OSTEOSYNTHESIS INTERNATIONAL, GERHARD Kuntscher Society "Exploring the Limits of Intramedulary Nailing", Maastricht, September 13-15 2001.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Opened Underknee Fractures Treatment during the Four Years Aggression on Sarajevo. OSTEOSYNTHESIS AND TRAUMATIC CARE: Fomerly Osteosynthese International. 2002; 10(Suppl.1):S1-S2.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A,  Biščević M. Prijelom vrata bedrene kosti kod pacijenata iznad 80 godina u uvjetima potpunog četverogodišnjeg okruženja Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 18 (7).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Nova organizacija traumatološke i ortopedske struke u regiji grada Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 116 (97).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Prijedlog protokola liječenja kroničnog osteomijelitisa femura uzrokovanog projektilima visoke kinetičke energije. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 89 (73).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M, Hadžihasanović B. Elbow intraarticular location of osteoid-osteoma - Case report5. RAD ANUBiH ODJEL MED NAUKA. 2003; 92(31/2):261-5.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Hadžiahmetović Z; Hajir Y; Kulenović F; Masak K, Perinović D. Zbrinjavanje politraumatiziranih - naša iskustva. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):16.
Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F, Biščević M. Opend pelvis fracture after wounding by high cinetic energy projectils. EUR J TRAUMA. 2002; 28(Suppl.):46-7 (100).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; Javorić M; Masak K,  Bećirbegović S. Total hip endoprotsthesis after war injury. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):119 (457). Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; jerlagić E; Javorić M, Bećirbegović S. Epidemiology of tramatism in Sarajevo. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):63 (240).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Maksić S, Bećirbegović S. Epidemiology of politraumatism in Sarajevo during War 1992-1995. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien. Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 8 (6).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M,Talić A. Agresivna aneurizmalna koštana cista proksimalnog okrajka  femura - mnaša iskustva. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 77-8.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M; Talić A; Huskić E; Schafi M, Bišćević M. Operative treatment of hip joint tuberculosis in children - our experiences. MED ARH. 1999; 53(3 Supl.1):52-3.
Notes: First Congress of Pulmologists and Thoracic Surgeons of B&H, Sarajevo, Septembar 23-26.1999.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K, Jerlagić E. Kontraktura lakta nakon intraartikularnog preloma distalnog humerusa. SIMPOZIJ s međunarodnim učešćem; KOMPLIKACIJE I NEUSPJESI U KOŠTANO ZGLOBNOJ HIRURGIJI; Rame, Nadlaktica, Lakat, Vratna kralješnica; Zagreb. Zagreb: Klinika za traumatologiju Zagreb; 2002: bez paginacije.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K; Perinović D; Talić A, Mahić M. Centralizacija karpusa. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 82.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M.  Uloga dječije ortopedije u neonatologiji u BiH. PEDIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE, 25.  Program i knjiga abstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2000: 41.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Novi pristup u tretmanu pacijenata sa neonatlanom sepsom. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 33.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Prevention of thromboembolism in endoprostetic orthopedic surgery. CONGRESS OF CARDIOLOGY AND ANGIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2nd. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologists of B&H, Association of  Angiologists of B&H; 2001: 80.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Reconstrctive possibilities of bone-joint surgery of tumors. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 74.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Lazović M; Softić M ; Ćerić I, Mahić Z. Angiografija u pripremi operativnog zahvata malignoma karlice. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 44.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Tanović H; Masak K; Lazović M; Talić A; Mehić Z; Bešlija S, Hadžihasanović B. Interinominoabdominalna amputacija (hemipelvektomija) u liječenju malignoma karlice. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):19-21.
Notes: Drugi simpozij Udruženja hirurga/Udruge kirurga Federacije BiH, Modrac, Tuzla, 2003.

Gavrankapetanović I; Gobeljić G; Bajin Z; Vukašinović Z, Gavrankapetanović F. Developmental dysplasia of the hip in cerebral palsy - surgical treatment. INT ORTHOP . 2007; 31(4):561-568.
Notes: SICOT - Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie,  2007

Gavrankapetanović I; Hadžić E; Bećirbegović S, Tanović Hasan. Treatment of Congenital Clubfoot Based on Biology and Functional Morphology of  the Foot. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):16.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Gavrankapetanović I; Hadžić Ehlimana; Bećirbegović S,Tanović Hasan. Treatment of Congenital Clubfoot Based on Biology and Functional Morphology of  the Foot. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):16.
Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A , Vranić H. DIJABETSKO STOPALO: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2007. 59 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Vranić H. DIJABETSKO STOPALO. Suljić E; Maksić S; Jerlagić E, and Masak K, stručni saradnici. Sarajevo: Arka press; 2009. 242 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A; Vranić H,  Gavrankapetanović F . Phlebothrombosis and pulmonary thrombembolism by proximal femur fracture. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  226 (P25).

Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z, Gavrankapetanović F. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. 2. ed. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z; Gavrankapetanović F, Biščević M. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Svjetlost; 2001.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E, Gavrankapetanović F. Treatment of the chronic tibiae infections caused by high kinetic energies projectiles. SICOT 99  SYDNEY. Poster discusions and poster book.; Sydney. Sydney: Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie ; 1999: 93.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F, Masak K. Complications after the above knee amputations caused by the  ischaemic disease. CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF  BOSNIA AND HERZEGOVINA, 1st. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologist of B&H: Association of Angiologist of B&H; 1998: 13.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F; Lazović M; Masak K, Bećirbegović S. Treating of Bone Defects Femur and Tibia Caused by War Injury: Method. MEETING OF THE A.S.A.M.I INTERNATIONAL, 3rd. Final Programme and Abstract book;  Istambul. Istanbul: s.n.; 2004: 312.

Gavrankapetanović I; Jovičić Ž; Stanojević M; Šuščević D, Hadžihasanović B. Parameter-defined 3D hip joint model and its use in measurements of acetabulum dimensions and angles. MED ŽURNAL. 2005; 11(1-2):9-13.

Gavrankapetanović I; Karabeg R; Gavrankapetanović F, Bećirbegović S. Heavy War Injury of Hand . NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien . Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 38 (56).

Gavrankapetanović I; Kovač V; Gavrankapetanović F; Perinović D, Bećirbegović S. Front instrumentation on idiopathic scoliosis as a method of choice. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN IN UNFALLCHIRURGIE UND ORTHOPÄDIE = NEW METHODS AND TECHNIQUES IN TRAUMA AND ORTHOPAEDICS: Symposium; Wien. Wien: MATHYS; 2004: bez paginacije?

Gavrankapetanović I; Lazović M; Masak K; Maksić S; Bećirbegović S, Tanović H. Hemipelvektomija - stalna hirurška dilema. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 80.

Gavrankapetanović I; Masak  K; Jerlagić E; Ahmetović A; Lazović M, Baždar E. Efikasan tretman bolničkih infekcija uzrokovanih Klebsiellom pneumonie. KONGRES O KONTROLI BOLNIČKIH INFEKCIJA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik apstrakata = SECOND CONGRESS OF HOSPITAL INFECTION CONTROL BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation: Book of Abstract; Tuzla . Tuzla: Udruženje mikrobiologa  BiH = Microbiology Society of B&H; 2009: 26.

Gavrankapetanović I; Masak K; Gavrankapetanović F; Talić A, Mahić M. Značaj operativne korekcije zapuštenog krivog vrata.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (64).

Gavrankapetanović I; Sadžak A, Gavrankapetanović F. NAČELA REHABILITACIJE DJECE S LEZIJOM PLEKSUS BRAHIJALISA NASTALOM NA PORODU: informator . Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2004. (Biblioteka: Informator i savjetnik; knjiga 5.

Gavrankapetanović I; suradnici Buljina A; Gavrankapetanović F, Mahić M. OSNOVI DJEČIJE ORTOPEDIJE. Sarajevo: IP"Svjetlost"; 2001.  219 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I; Talić A,  Biščević M. Neurološka lezija kod suprakondilarnog humerusa u dječijoj dobi . SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 11.

Gavrankapetanović I; Talić A, Gavrankapetanović F. RAZVOJNI POREMEĆAJ DJEČIJEG KUKA: savjetnik za roditelj. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Talić A; Huskić E; Ahmetović A, Šafi M. Ultrasound hip srreening among newborns. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 190 (84).

Gavrankapetanović I; Talić A; Mahić M; Sadžak A, Bećirbegović S. Ultrasound diagnostics of children`s hips. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 50.

Gavrankapetanović I; Vitezić D; Gavrankapetanović F; Francetić I,  Bolanca S. Comparative assesment of positive reimbursement lists and the HTA effectiveness in Adriatic Region. VALUE IN HEALTH . 2009; 12(7):A243-44 (PHP35).
Notes: ISPOR 12th Annual European Congress, 24-27 October 2009, Paris, France.  Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstracts; Health care Decision-Maker’s  Case Studies Abstracts. 2nd Latin American Conference Abstract, 10-12 September 2009, Rio de Janeire, Brazil, Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstractshttp://www.ispor.org/valueinhealth_index.asp. http:// www.blackwellpublishing.com/journals/VHE

Gavrankapetanović I; Vranić H; Gavrankapetanović F; Kacila M, Hadžimehmedagić A. ABC HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj,l Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; 2010. 512 str.: ilustr.
Notes: Bibliografija uz svako poglavlje

Gavrankapetanović I; Vranić H; Hadžimehmedagić A,Gavrankapetanović F . Necrotizing fasciitis - our results and treatment. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  317 (P1803).

Gavrankapetanović I; Vukašinović Z; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Modified Tönnis Triple Innominate Osteotomy in Perthes Disease. JAHRESTAGUNG DER VEREINIGUNG FÜR KINDERORTHOPÄDIE; Ulm. Ulm: Vereinigung für Kinderorthopädie; 2009: P1.10 (P1.1).

Gavrankapetanović I; Vukašinović Z; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Modified Tönnis Triple Innominate Osteotomy in Perthes Disease. JAHRESTAGUNG DER VEREINIGUNG FÜR KINDERORTHOPÄDIE; Ulm. Ulm: Vereinigung für Kinderorthopädie; 2009: P1.10 (P1.1).

Gavrankapetanović. Perspectives on modern orthopaedics in South-Eastern Europe. KONGRES ORTOPEDSKIH HIREURGA I TRAUMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka = CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPEDIC SURGEONS AND TRAUMATOLOGISTS with iInternational Participation, 1. Book of Abstracts ; Beograd. Beograd: Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija (SOTA) = Serbian Orthopedic-Traumatologic Association; 2008: 23-24.
Notes: www.sota 2008.org. SOTA

Gavrankapetanović. Problems of endoprothesis in the countries out "first world". SICOT/SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: XII SICOT Trainees Meeting.  Abstract Book; Paris. Paris: International  Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), International Ortopaedics and Traumatology Research Society (SIROT); 2001: 24-5 (119).

Gerc V; Bukša M; Arslanagić A; Begović B , Gavrankapetanović I. VODIČ ZA ARTERIJSKU HIPERTENZIJU. Sarajevo: inistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2005. 49 str.: ilustr. WG340 Gerc 2005  (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gjikolli B; Hadžihasanoić B; Dalagija F; Ymeri F; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E, Gavrankapetanović I. Plasmocytoma, case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM 2003. Program, Abstract Book.; Herceg Novi. Herceg Novi:  Balkan Countries Radiology Group: Radiolology Association of Serbia and Montenegro; 2003: 62.

Gjikolli B; Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E; Gavrankapetanović I, Dalagija F. Plazmocitom - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 202.

Hadžagić-Ćatibušić  F; Fetahović-Meholjić A; Gavrankapetanović I; Zubčević S, Sadžak A. Infant walkers: the addition side effects for motor impaired children. DEV MED CHILD  NEUROL. 2003; 45(Suppl.97):45.

Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S, i  suradnici. Upotreba hodalica kod dojenčadi. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 29.

Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S; Meholjić A; Rekić A,Šunjić M. Upotreba hodalice kod dojenčadi. MED ARH. 2004; 58(3):189-90.

Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Učestalost malignih neoplazmi lokomotornog sistema u Bosni i Hercegovini. POSEB  IZD ANU BiH ODJEL MED NAUK . 2002; 118(30):71-81.

Hadžiahmetović Z; Vranić H; Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186.
Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of B&H.

Hadžihasanović B; Čarovac A; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L ; Jahić E; Bulja D; Gjikolli B, Gavrankapetanović I. Značaj spiralnog CT-a kod trauma cervikalne kičme. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book  ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 71(D-04).

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Arslanagić J; Gavrankapetanović I, Gjikolli B. Intraartikularna  forma osteoidnog osteoma - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 206.

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Gavrankapetanović I , Gjikolli B. Intra articular form of osteoid osteoma - case report. 2003: http://www.ESMRMB.org.

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Merhemić Z; Arslanagić J; Gavrankapetanović I; Dalagija F, Djakolli B. Aneurizma aksilarne arterije povezana s tupom ozljedom ramena. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM  SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run; 2002: 398.

Hadžihasanović B; Dalagija F; Lincender L; Arslanagić J; Mujić E; Kuskunović A; Gjikolli B; Civić H, Gavrankapetanović I. Peripheral CT angiography - our experiences. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology; 2004: 24 (17).

Hadžihasanović B; Hasanović S; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L ; Jahić E; Gjikolli B; Džananović A, Gavrankapetanović I. Maligni tumori muskuloskeletalnog sistema. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 180 (K-17).

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Bećirbegović I; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186.
Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Kacila M; Hadžihasanović B, Talić A. Treatment of Rare Posttraumatic False Aneurism and A-V Fistula of the Deep Femoral Artery and Vein. MED ARH. 2010; 64(1):453-54.

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Talić A; Bećirbegović S; Džanković F; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. The Need of Preventing Smoking and Tobacca Abuse Related Amputations in Bosnia and Herzegovina. MAT SOC MED. 2009; 21( 3):141-143.

Hajrulahović H; Galešić  F; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Mikrobiološki kontroler. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 182-3.

Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B ; Muftić E,Gavrankapetanović I.  Giant cell tumor of the navicular bone - a case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology ; 2004: 25 (19).

Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B; Muftić E, Gavrankapetanović I. Gigant Cell Tumor of the navicular bone - a case report. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3.Knjiga abstraktov = CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd. Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists; 2004: 74.

Jusufbegović E; Gavrankapetanović I, Ćibo S. Prikaz ratnih povreda ekstremiteta kod djece liječene na Ortopedskoj klinici u Sarajevu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 106.

Karamehić J; Formica R;  Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Čurić M . Imuni odgovor na transplantirani organ =The Immune Response to the Transplanted Organ . U: Karamehić J; Dizdarević Z, i saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 727-738.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Karamehić J; Formica R;  Gavrankapetanović I; Lakkis F; Friedman A,  Duraković H . The first several months after kidney transplantation - Prvih nekoliko mjeseci poslije bubrežne transplantacije. U: Karamehić J, et al. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 209-236.

Karamehić J; Formica R;  Lakkis F; Gavrankapetanović I; Lakkis F; Friedman A, Duraković H . Long term posttransplantation management and complications - Dugotrajno posttransplantaciono liječenje i komplikacije. U: Karamehić J,  et al.  TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 237-284.

Karamehić J; Gavrankapetanović F; Heljić B; Gavrankapetanović I, Bundić B. Historija transplantacije =  History  of Transplantation. U: Karamehić J; Dizdarević Z i saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 611-618.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Karamehić J; Lorber M; Formica R; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Čurić M . Imuni aspekti odbacivanja organa =The Immune Aspects of Reject of Organs  . U: Karamehić J; Dizdarević Z i saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 711-725.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Krkić-Dautović Sajma; Lazović M; Kulenović F; Gavrankapetanović I ; Omerhodžić M; Kadić N, Jusufbegović V. Terapija teških oblika humane ehinokokoze - prikaz četri bolesnika. SUVREMENO LIJEČENJE INFEKTIVNIH BOLESTI: Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 68. Knjiga sažetaka; Osijek. Osijek: Hrvatsko društvo infektologa HLZ-a: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske: Klinika za infektivne bolesti KB Osijek; 2005: 35-6 (33).

Kučukalić E; Begić A; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D,Hižar I. Value of bone scintigraphy for the detection and ageing of vertebral fractures in patients with severe osteoporosis . CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Rome, Italy,  May 8-12,  2003.

Kučukalić-Selimović E; Dizdarević-Stojkanović J; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Sokolović Š,  Hižar I. Osteoporoza - prevencija, dijagnostika i liječenje. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):43-51.

Kučukalić-Selimović E; saradnici Gavrankapetanović I; Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Avdić D; Sokolović Š; Hižar I, Halimić M. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. viii, 152 str.: ilustr.  (Biblioteka Monografija).

Lazović M; Gavrankapetanović I, Maksić S. Liječenje  prijeloma kalkaneusa.  Strućni sastanak sekcije traumatologa F BiH:Prijelomi kalkaneusa: CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje  hirurga - Udruga kirurga F BiH: Sekcija za traumatologiju; 2003: bez paginacije .

Mahić M, Gavrankapetanović I. Lokalizacija xantogranulomatoze na kostima - prvi slučaj u svijetu. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 78.

Maksić S; Bećirbegović S; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. Intraoperative Complications of Ostheosynthesis of Trochanteric Massive Fractures, DHS vs Blade Plate. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):101 (361).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress  May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Mekić M; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E, and Alimanović-Alagić R. Učestalost smanjene koštane gustine kod pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):117-121.

Mesihović-Dinarević S ; koautori Kurtagić S; Paganini G; Zečević-Ćemerlić Z; Boloban H; Gavrankapetanović I; Ahmetović A; Dizdarević S; Karavdić K; Ćatibušić F; Maksić H; Milišić J,  Purivatra-Dražić S. REGISTAR UROĐENIH ANOMALIJA. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2001.

Mišanović V, Gavrankapetanović I. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka . MED ŽURNAL. 2006; 12(1-2):16-18.

Mišanović V, Gavrankapetanović I. Ultrazvuk u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka. MED ŽURNAL. 2005; 11(3-4):85-89.

Mišanović V; Gavrankapetanović I, Jonuzi F. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):29.
Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti

Mladina N ; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić-Vuković A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojima se susreću pedijatri. In: PEDIJATRIJA: udžbenik za studente medicinskog fakulteta (elektronski izvor). Čemerlić-Zečević E and Zubčević S.Sarajevo: Jež; 2005: 1 elektronski optički disk (CD-ROM); tekst, slike.
Notes: ISBN 9958-715-39-3

Mladina N ; Zubčević S; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojim se susreću pedijatri. U: Grupa autora; urednici Čemirlić-Zečević E, and Zubčević S. PEDIJATRIJA: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA. Sarajevo, Fojnica: Štamparija "Fojnica"; 2006; pp. 447-473.

Muftić M; Bašić J; Gavrankapetanović I; Čustović A, Trninić S. Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba na području Kantona Sarajevo (2004-2007). KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 82.
Notes: Reumal Group

Mujadžić M; Fazlić A, Gavrankapetanović I. Naš pristup u tretmanu kongenitalnih anomalija šake u periodu 1995-1999. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 44-5.

Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 1998-2000. Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Dizdarević Z; Durić O; Gribajčević M; Arslanagić N; Mušanović M; Robović Z; Gavrankapetanović I; Bukvić I; Šabanović Selver; Bušić I; Bešlić Šefik; Zečević E; Budalica M; Konjhodžić F; Piranić H; Hujić H, and Milanović Lj., uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2003. 372 str.: ilustr.

 Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 2003-2007. Gavrankapetanović F; GavrankapetanovićI; Bilalović N; Jurić N; Selak I; Radović S; Žutić H; Bešlić Š; Gribajčević M; Junuzović Dž; Tanović H; Kandić Z; Kapidžić A; Kadić N; Dizdarević K; Alender F; Hujić H; Mesihović-Dinarević S; Hadžismajlović A; Piranić H; Mesihović R; Alikadić-Husović A; Fazlić A; Bukvić I; Lončarević N, and Bijedić V, uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2008. 130 str.: ilustr

Obralić N; Dizdarević Z; Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Gribajčević M; Durić O; Robović Z; Bušić I; Šabanović Selver; Gavrankapetanović I; Bešlić  Šefik; Zečević E; Arslanagić N; Budalica M,Piranić H. Učestalost malignih tumora registriranih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu 1998.- 2001. godine. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):24-31.

Omerović Đ; Gavrankapetanović I,  Bećirbegović S. Učestalost razvojnog poremećaja kuka (KPK) na osnovu provedenog ultrazvučnog screeninga. MED ŽURNAL. 2008; 14(4):154-159.

Redžepagić B; Hadžimejlić M; Suđi  J; Gavrankapetanović I; Bašić H; Janković Lj; Redžepagić S, Redžepagić Bela. Problem of hypertension during the war in Bosnia and Herzegovina. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994;  105(18):67-70.
Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.

Redžepagić B; Suđi J; Janković Lj; Bašić H; Gavrankapetanović I, Redžepagić Bela. "The problems of glomerulonephritis, pyelonephritis and renal insuficiency during the war. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994; 105 (18):63-5.
Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.

Šapčanin A; Sofić E; Rudžić E; Rimpapa Z; Memić M, and Gavrankapetanović I. Utilization of atomic absorption spectrophotometry and ion-selective electrode for a Calcium analysis in bone during aging process and in bone organ-culture. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "SPECTROSCOPY IN THEORY AND PRACTICE", 13th; Nova Gorica, Slovenia. Nova Gorica: s.n.; 2003: bez paginacije ?

Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I, Kalcher K . Antioxidant capacity in the lipophilic fraction of Alzheimer’s brain tissues. BOSN J BASIC MED SCI. 2007; 7(4):317-321.

Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M, and Riederer P . Oxidative stress in the brain tissue of rat after administration of streptozotocin and alloxan. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 192 (P-90).

Šišić F; Gavrankapetanović I, and Koprivica J. Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. DOKTOR; 2007; maj, (8): 18-19.

Sivro S; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović I. VODIČ ZA PRELOME KOSTIJU LOKOMOTORNOG APARATA. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra univerziteta  Sarajevo; 2005. 83 str.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Smajilagić A; Redžić A, Gavrankapetanović I. MOLEKULARNO-BIOLOŠKI ASPEKTI TKIVNOG INŽENJERSTVA KOSTI. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. 140 str.: ilustr. 

Sofić E; Šapčanin A; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Reynolds GP; Tatchner T, Riederer P. Antioxidant capacity in postmortem brain tissue of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. J NEURAL TRANSM [SUPPL]. 2006; 71:39-43.

Sofić E; Tahirović I; Šapčanin A; Rustembegović A; Gavrankapetanović I; Riederer P, Kalcher K. Antioxidant capacity in the postmortem brain tissues of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, 13. Cairo, Egypat, September 10-15, 2005.  ed. World Psychiatric Association, Egyption Psychiatric Association; 2005: 534 (P01.P274).

Sokolović Š; Gavrankapetanović F; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B; Dizdarević J ; Avdić D, Hižar I. Fosamax in  a therapy of osteoporosis. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):390-1.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue.  Abstracts. Rome, Italy,  May 8-12.  2003.

Tahirović I; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Sofić E; Šlaković-Petrišić M; Lacković Z, Riederer P. Antioksidativni kapaciteti u moždanom tkivu štakorskog modela cerebralnog dijabetesa. KONGRES NEUROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE s međunarodnim učešćem, 2. Zbornik sažetaka; Mostar. Sarajevo: Udruženje neurologa u Bosni i Hercegovini; 2006: 333-334.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salaković-Petrišić M; Lacković Z; Hoyer S,  Riederer P. Reduced Brain Antioxidant Capacity in rat Models of Betacytotoxic-Induced Experimental Sporadic Alzheimer’s Disease and Diabetes Mellitus. NEUROCHEM RES. 2007 Jun 29.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salković-Petrisic M; Lacković Z,  Riederer P . Brain antioxidant capacity in rat models of betacytotoxic-induced experimental sporadic Alzheimer’s disease in diabetes mellitus. J NEURAL TRANSM . 2007; (Suppl.72):235-240.
Notes: Neuropsychiatric Disorders: An Integrative Approach / M. Gerlach, J.Deckert, K.Double, E.Koutsilieri (eds). Wien; New York: Springer, 2007.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M; Lacković Z, Riederer P. Antioxidant capicity in the brain tissues of rat after application of streptozotocin, alloxan and thioglucose. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 194 (P-92).

Talić A ; Gavrankapetanović I; Ćibo S, Rukavina Ž. Ponovljeni redebridment-i  u anesteziji kod ekstenzivnih povreda lokomotornog aparata. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik saž etaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 110-111.

Talić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Child supracondylar humerus fracture treatment in last two years on Orthopaedic Clinic in Sarajevo. SICOT/SIROT 2003 AIC : Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-28.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević E. Originalan protokol konzervativnog tretmana prijeloma dijafize femura kod djece. MED ARH. 2002; 56(3, Supl.1):70-2.
Notes: II. kongres pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, I. seminar pedijatrijskih medicinskih sestara, Sarajevo, Novembar 2002.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević E. Usage of low energy ultrasound in healing of distal radius fractures. SICOT/SIROT 2003: Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-02.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Operativni tretman prijeloma podlaktice u dječijoj dobi intramedularnom fiksacijom (poster) = Operative treatment of foream fractures in children with use intramedular fixation. CONGRESS OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMATOLOGY ASSOCIATION. Book of Abstracts; Zagreb. Zagreb: Croatian Orthopaedic and Traumatology Association (COTA); 2003: 98.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Protocol of treatment of children with cerebral palsy. KUWAIT FIRST INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY CONFERENCE (KIPTC): Physical Therapy in the New Millenium; Kuwait. Kuwait: Office of physical Therapy affairs Ministry of health State of Kuwait; 2001: (bez paginacije?).

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Protokol liječenja urođenog pes ekvinovarusa u dojenačkom periodu. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 160.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Tretman atlantoaksijalnih subluksacija kod djece.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (92).

Talić A; Gavrankapetanović I; Arslanagić J; Hadžihasanović B, Biščević M. Morphology of coxarthrosis in preoperative treatment of total hip replacement. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 58.

Talić A; Gavrankapetanović I; Lazović M; Mahić M, Biščević M. Tumor sakroiliakalne regije. MED ARH. 2004; 58(1):51-2.

Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z, Biščević M. Adductor tenotomies in children with cerebral palsyStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: P27.

Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z,Biščević M. Značaj regionalne anestezije kod hirurgije ortopedskih trauma.  MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):38.
Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003.

Talić A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Biščević M. Distal radius fractures - conservative treatment. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/64).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Talić-Tanović A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Infections of Hip Joint Endoprotheses. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):67.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tanović H; Mesihović R; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Firdus N; Akšamija G, Juričić R. Incidenca malignoma kolona, liječenih na Klinici za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u predratnom (1987.-1991.) i poslijeratnom (1996.-2000.) periodu. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):7-10.
Notes: Drugi simpozij Udruženja hirurga/Udruge kirurga Federacije BiH, Modrac, Tuzla, 2003.

Trolić Z; Ljubić B; Gavrankapetanović I; Prlić J; Moro G, Latinčić A. Open Reduction of Congenital Hip Dislocation by Medial Approach: Case Series. CROAT MED J . 2002; 43(3):312-18.

Vegar S; Mornjaković A; Hadžihasanović B; Arslanagić J; Softić A, Gavrankapetanović I. Five cases of musculoskeletal sarcomas - CT, MRI and angiography findings. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 251 (145) .

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I,  Beiti E. Klaus-distrakcija potkoljenice pomoću kinetičkog intramedularnog čavla kod posttraumatske dislokacije - kazuistika. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):148-151.

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I; Beitil  E; Kalvach J, Valcha M. The use of an intramedulary locked nail in the treatment of acute diaphysel fractures of forearm. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2 ):38-43.

Vranić H ; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Zjakić A, Talić A. Treatment of Ankle Fractures - Our Results. MED ARH. 2010; 64(1):30-32

Vranić H; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B, and Begić Alden. Femoro-poplitealni bypass kao terapija izbora u revaskularizaciji dijabetskog stopala dijelom zahvaćenog terminalnom ishemijom. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2):62-65.

KRONOLOŠKA LISTA ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA (po godinama)

                 

1994

 1. Redžepagić B; Hadžimejlić M; Suđi  J; Gavrankapetanović I; Bašić H; Janković Lj; Redžepagić S,  Redžepagić Bela. Problem of hypertension during the war in Bosnia and Herzegovina. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994; 105(18):67-70.Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.
 1. Redžepagić B; Suđi J; Janković Lj; Bašić H; Gavrankapetanović I, and Redžepagić Bela. "The problems of glomerulonephritis, pyelonephritis and renal insuficiency during the war. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994; 105(18):63-5.Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.

1996

 1. Gavrankapetanović F, Gavrankapetanović I. Minimalna interna osteosinteza u ratu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 80.
 1. Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu. ACTA INFORM MED.1996; 4

        (1-2):51-2.

 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Ćibo S; Jusufbegović E, Obradović R. Paralela dvaju fiksatora - Sarafiks - Orthoplus. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 114.
 1. Hajrulahović H; Galešić  F; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Mikrobiološki kontroler. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 182-3.
 1. Jusufbegović E; Gavrankapetanović I, Ćibo S. Prikaz ratnih povreda ekstremiteta kod djece liječene na Ortopedskoj klinici u Sarajevu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 106.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I; Ćibo S, and Rukavina Ž. Ponovljeni redebridment-i  u anesteziji kod ekstenzivnih povreda lokomotornog aparata. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 110-111.

1997.

 1. Dizdarević S; autori saradnici  Konjhodžić F; Sefić M; Budalica M; Kapidžić A; Dizdarević R; Gavrankapetanović I, Durić A. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA  . Sarajevo: Print M; 1997. xii, 622 str.: ilustr.
 1. Gavrankapetanović I. Kongenitalne anomalije karlice i ekstremiteta. U: Dizdarević S and saradnici. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA. Sarajevo: Print M; 1997; pp. 479-516.

1998.

 1. Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Nekrotizirajući fascitis i dekubitus u regiji ossis ischi. MED ARH. 1998; 52(2):113-4.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F,  Masak K. Complications after the above knee amputations caused by the  ischaemic disease. CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF  BOSNIA AND HERZEGOVINA, 1st. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologist of B&H: Association of Angiologist of B&H; 1998: 13.

1999.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F,  Biščević M. Damages of n. peroneus caused by high-cinetic energy projectils.Chiu Wen-Ta, ed.  ICRAN 99 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES  IN NEUROTRAUMATOLOGY; Taipei, Taiwan . Taipei, Taiwan: Monduzzi Editore: International Proceedings Division; 1999: 359-63.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M; Talić A; Huskić E; Schafi M, Bišćević M. Operative treatment of hip joint tuberculosis in children - our experiences. MED ARH. 1999; 53(3 Supl.1):52-3.Notes: First Congress of Pulmologists and Thoracic Surgeons of B&H, Sarajevo, Septembar 23-26.1999.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Talić A. Principles of War Surgery. U: Evers MB, ed. INTERNATIONAL RAJLOVAC SYMPOSIUM ON MEDICINE, 1st. Book of Abstracts; Rajlovac. Rajlovac, Sarajevo: German Field Hospital Rajlovac; 1999: 18.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E, Gavrankapetanović F. Treatment of the chronic tibiae infections caused by high kinetic energies projectiles. SICOT 99  SYDNEY. Poster discusions and poster book.; Sydney. Sydney: Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie ; 1999: 93.

Gavrankapetanović I; Talić A; Huskić E; Ahmetović A, Šafi M. Ultrasound hip srreening among newborns. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 190 (84).

2000.

Mujadžić M; Fazlić A, Gavrankapetanović I. Naš pristup u tretmanu kongenitalnih anomalija šake u periodu 1995-1999. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 44-5.

Vegar S; Mornjaković A; Hadžihasanović B; Arslanagić J; Softić A,  Gavrankapetanović I. Five cases of musculoskeletal sarcomas - CT, MRI and angiography findings. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 251 (145).

Avdić D; Buljina A, Gavrankapetanović I. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih preloma distalnog humerusa. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 39.

Avdić D; Gavrankapetanović I, Buljina A. Prikaz originalnog protokola za preoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju pacijenata s ugradnjom bescementne totalne proteze kuka. HRVATSKI KONGRES FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, 2. Knjiga apstrkta; Varaždinske Toplice. 2000: s.n.; 2000: 215-6.

 1. Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Uloga adekvatne hirurške i fizikalne terapije kod povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim  eksplozivnim sredstvima. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 26.
 1. Gavrankapetanović I. The fracture of proximal femur in patients of chronic hemodyalisis. CONGRESS  OF NEPHROLOGISTS OF  BOSNIA AND  HERZEGOVINA, 1st. Book of abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Society of Nephrology, Dialisys and Transplantation of the B&H Medical Association;  2000 : 68.
 1. Gavrankapetanović I. Orthopaedists invited to Join Efforts in Sarajevo. INTERNATIONAL CENTER FOR ORTHOPAEDIC EDUCATION . 2000; 6:5.
 1. Gavrankapetanović I. Rekonstrukcija koštanog defekta tibije nakon ranjavanja. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):63-70.

Gavrankapetanović I. Ugradnja totalne endoproteze kuka sa odnosom keramika - keramika nakon ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):53-62.

Gavrankapetanović I. Wartime surgical judgement. EUR  ORTHOP - Bulletin of EFORT. 2000; 13:14.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Posttraumatski osteomijelitis nakon rata i protokol liječenja. Sarajevo: Svjetlost; 2000. 70 str.: ilustr .

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Novi pristup u tretmanu pacijenata sa neonatlanom sepsom. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 33.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M.  Uloga dječije ortopedije u neonatologiji u BiH. PEDIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE, 25.  Program i knjiga abstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2000: 41.

Gavrankapetanović I, Hadžimejlić MĆ. Klinička propedeutika -  internistički aspekt akutno povrijeđenog pacijenta. U: Hadžimejlić MĆ and saradnici. KLINIČKA PROPEDEUTIKA. Sarajevo: Svjetlost; 2000; pp. 557-74.

Gavrankapetanović I; Talić ABiščević M. Neurološka lezija kod suprakondilarnog humerusa u dječijoj dobi . SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 11.

Mujadžić M; Fazlić A, Gavrankapetanović I. Naš pristup u tretmanu kongenitalnih anomalija šake u periodu 1995-1999. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 44-5.


2001.

 1. Dilić M; Kurtalić E; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Pehar S; Terzić O,  Kočo D. Ukupan ishod kritične ishemije ekstremiteta  kod pacijenata sa arterijskom okluzivnom bolesti (AOD). MED ARH. 2001; 55(2):77-81.
 1. Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Evaluacija tretmana povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim eksplozivnim sredstvima u ratu i miru. KONGRES RATNE MEDICINE sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice): Funkcionalni rezultati liječenja ratnih povreda (2). Zbornik radova; Banja Luka. Banja Luka: Udruženje građana "Ratna medicina"; 2001: 312.
 1. Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Evaluation of treatment back foot injuries caused by tread-explosive mines in war and peace. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.
 1. Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Treatment evaluation of hindfoot injuries caused by pressure activated explosive devices in the war and peace time. ACTA MED CROAT . 2001; 55(3):107-13.
 1. Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A,  Ćatibušić F. Prematurity and cerebral palsy. J PERINAT MED. 2001; 29(Suppl.1):517.
 1. Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A, Ćatibušić F. Prijevremeni porod i cerebralna paraliza. GYNAECOL PERINATOL, Zagreb. 2001; 10(Suppl.1):130.
 1. Gavrankapetanović I. Bolesti muskuloskeletalnog sistema. U. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 961-95.
 1. Gavrankapetanović I. Case report. MUSCULOSKELETAL CONGRESS  WORLD FEDERATION OF HAEMOPHILIA, 7th: Final Programme; Lahore, Pakistan. Lahore, Pakistan: Organizing Committee; 2001: 13.
 1. Gavrankapetanović I. Dijagnoza u savremenoj hirurgiji. U. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 193-98.
 1. Gavrankapetanović I. One year of the Bosnian tumour concilium.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(14): 15.
 1. Gavrankapetanović I. Problems of endoprothesis in the countries out "first world". SICOT/SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: XII SICOT Trainees Meeting.  Abstract Book; Paris. Paris: International  Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), International Ortopaedics and Traumatology Research Society (SIROT); 2001: 24-5 (119).
 1. Gavrankapetanović I. Problems of endoprothesis in the countries out "First World" (low income countries). SICOT/SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE; Paris. Paris: International  Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), International Ortopaedics and Traumatology Research Society (SIROT); 2001: bez paginacije?
 1. Gavrankapetanović I. Strana tijela u hirurgiji. U. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 1089-93
 1. Gavrankapetanović I. Wartime surgical judgement.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(13): 14.
 2. Gavrankapetanović I. Zavoji i imobilizacija. U. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 319-27.
 1. Gavrankapetanović I; Beavis J; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A,  Biščević M. Problems of endoprothesis in the countries out "First world" (Low income countries). SICOT-SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE; Paris. Paris: s.n.; 2001. bez paginacije.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Bišćević M. Hip screening program in Bosnia and Herzegovina. CONGRESS OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATION OF ORTHOPAEDICS ABD TRAUMATOLOGY (EFORT). Abstracts; Rhodes, Greece. Rennes, France: EFORT; 2001: bez paginacije. Notes: The Journal of Bone and Joint Surgery 2001; vol.83-B, Suppl.II, pp.136 (othopaedic Proceedings)

Gavrankapetanović I ; Gavrankapetanović F, Biščević M. O 122 hip screening program  in Bosnian and Herzegovina. J BONE JOINT SURG. 2001; 83B(Suppl.II):136.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dilić M; Javorić M; Masak K, Biščević M. Prevencija tromboembolizma u endoprotetskoj ortopedskoj hirurgiji. MED ARH. 2001; 55(2):81-2.

 Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kovač V; Talić A, Biščević M. Operative treatment of the child spine deformity. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.

 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Nova organizacija traumatološke i ortopedske struke u regiji grada Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 116 (97).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Prijedlog protokola liječenja kroničnog osteomijelitisa femura uzrokovanog projektilima visoke kinetičke energije. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 89 (73).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Prijelom vrata bedrene kosti kod pacijenata iznad 80 godina u uvjetima potpunog četverogodišnjeg okruženja Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 18 (7).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Prevention of thromboembolism in endoprostetic orthopedic surgery. CONGRESS OF CARDIOLOGY AND ANGIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2nd. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologists of B&H, Association of  Angiologists of B&H; 2001: 80.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Reconstrctive possibilities of bone-joint surgery of tumors. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 74.
 1. Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z; Gavrankapetanović F, Biščević M. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Svjetlost; 2001.
 1. Gavrankapetanović I,  Konjhodžić F. Priprema hirurškog pacijenta za operaciju. U: Konjhodžić F and saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; p. 115-21.
 1. Gavrankapetanović I; suradnici Buljina A; Gavrankapetanović F, and Mahić M. OSNOVI DJEČIJE ORTOPEDIJE. Sarajevo: IP"Svjetlost"; 2001. 219 str.: ilustr.
 1. Gavrankapetanović I,  Šišić F. Ratne povrede. U: Šišić F and saradnici. RATNA HIRURGIJA: ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 11-29.
 1.  Mesihović-Dinarević S ; koautori Kurtagić S; Paganini G; Zečević-Ćemerlić Z; Boloban H; Gavrankapetanović I; Ahmetović A; Dizdarević S; Karavdić K; Ćatibušić F; Maksić H; Milišić J,  Purivatra-Dražić S. REGISTAR UROĐENIH ANOMALIJA. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2001.
 1.  Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Protocol of treatment of children with cerebral palsy. KUWAIT FIRST INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY CONFERENCE (KIPTC): Physical Therapy in the New Millenium; Kuwait. Kuwait: Office of physical Therapy affairs Ministry of health State of Kuwait; 2001: (bez paginacije?).

2002.

 1. Avdić D; Gavrankapetanović I; Talić A, and Meholjić-Fetahović A. Protokol rehabilitacije operativno tretiranih suprakondilarnih prijeloma kod djece. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 79-80.
 1. Gavrankapetanović F; Dizdar A;Gavrankapetanović I; Masak K, and Javorić M. High cinetic energy projectiles caused open fractures of shoulder. TURKISH SHOULDER AND ELBOW SURGERY CONGRESS with International Participation, 2nd. Program and Abstract Book  = TÜRK OMUZ VE DIRSEK CERRAHISI KONGRESI, 2.  = Program ve Özet kitabi; Izmir, Turkey. Izmir, Tutkey: European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow; 2002: 24.
 1. Gavrankapetanović F, Gavrankapetanović I. Transplantacija kosti. U. TRANSPLANTACIJA ORGANA. Tuzla: PrintCom; 2002; pp. 249-62.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Biščević M, Kuštrić A.  Treatment of  proximal femur fractures at Clinic  for Orthopaedy and Traumatology - Sarajevo in period 1996.-2001. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 143 (P-011).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Open lower leg fractures treatment during the four years of aggression on Sarajevo. OSTHEOSYNTHESIS  AND TRAUMA CARE. 2002; 10(Suppl.1):s11-s12.Notes: ANNUAL MEETING OSTEOSYNTHESIS INTERNATIONAL, GERHARD Kuntscher Society "Exploring the Limits of Intramedulary Nailing", Maastricht, September 13-15 2001.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A,  Biščević M. Opened Underknee Fractures Treatment during the Four Years Aggression on Sarajevo. OSTEOSYNTHESIS AND TRAUMATIC CARE: Fomerly Osteosynthese International. 2002; 10(Suppl.1):S1-S2.

 1. Gavrankapetanović I. Razvojni poremećaji kuka -  RPK development displacement of the hip, maladie luxante de la hanche (dijagnostika i operativni tretman). TEMPUS PROJEKAT EU 2001/2004: Fizikalna medicina i rehabilitacija: IV seminar. Skripta; Fojnica. Sarajevo, Fojnica: s.n.; 2002: u različitoj paginaciji
 1. Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Implantation of total hip endoprothesis ( ceramico-ceramic) - 4  years  experience of Clinic for orthopaedy and traumatology  in Sarjevo. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 141 (P-009).
 1. Gavrankapetanović F; Maksić S; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Aseptic loosening of hip endoprothesis - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 111 (0-113).
 1. Gavrankapetanović F; Talić A; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Operative treatment of congenital hip dislocation - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 142 (P-010).
 1. Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. MRI estimation of pelvis diameter after different pelvic osteheothomies and importance of diameter change at natural delivery estimation. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):215 (ECP18).Notes: II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5. October 2002. Belek-Antalia/ Turkey
 1. Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Wounding  of pregnant women: case report. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):245 (ECP84).
 1. Gavrankapetanović I. Razvojni poremećaji kuka -  RPK development displacement of the hip, maladie luxante de la hanche (dijagnostika i operativni tretman). TEMPUS PROJEKAT EU 2001/2004: Fizikalna medicina i rehabilitacija: IV seminar. Skripta; Fojnica. Sarajevo, Fojnica: s.n.; 2002: u različitoj paginaciji.
 1. Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. IMOBILIZACIJA. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2002. 90 str.: ilustr.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Model screening programa razvojnog poremećaja kuka. PAEDIATR CROAT. 2002; 46(Suppl.3):267.Notes: Kongres  Hrvatskog pedijatrijskog društva, 5. Kongres pedijatrijske sekcije Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, 4.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Biščević M, Kuštrić A.  Treatment of  proximal femur fractures at Clinic  for Orthopaedy and Traumatology - Sarajevo in period 1996.-2001. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 143 (P-011).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Open lower leg fractures treatment during the four years of aggression on Sarajevo. OSTHEOSYNTHESIS  AND TRAUMA CARE. 2002; 10(Suppl.1):s11-s12.Notes: ANNUAL MEETING OSTEOSYNTHESIS INTERNATIONAL, GERHARD Kuntscher Society "Exploring the Limits of Intramedulary Nailing", Maastricht, September 13-15 2001.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A,  Biščević M. Opened Underknee Fractures Treatment during the Four Years Aggression on Sarajevo. OSTEOSYNTHESIS AND TRAUMATIC CARE: Fomerly Osteosynthese International. 2002; 10(Suppl.1):S1-S2.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E; Dizdarević J; Ivanišević D; Hadžihasanović B, Hižar I. Prevention, early diagnostic and management of osteoporosis in perimenopausal women in four  municipalities of Sarajevo Canton. CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2002; 70(4):292 (P-138).Notes: 29th European Symposium on Calcified Tissue,  Zagreb, Croatia, 25-29 May 2002.  Abstracts
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F, Biščević M. Opend pelvis fracture after wounding by high cinetic energy projectils. EUR J TRAUMA. 2002; 28(Suppl.):46-7 (100).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M,  Talić A. Agresivna aneurizmalna koštana cista proksimalnog okrajka  femura - mnaša iskustva. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 77-8.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K,  Jerlagić E. Kontraktura lakta nakon intraartikularnog preloma distalnog humerusa. SIMPOZIJ s međunarodnim učešćem; KOMPLIKACIJE I NEUSPJESI U KOŠTANO ZGLOBNOJ HIRURGIJI; Rame, Nadlaktica, Lakat, Vratna kralješnica; Zagreb. Zagreb: Klinika za traumatologiju Zagreb; 2002: bez paginacije.

Gavrankapetanović I, Mahić M. Septički artritis novorođenčadi. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2.  Knjiga sažetaka ; Tuzla. Tuzla: Sabor ljekara BiH, Udruženje infektologa BiH ; 2002: 39.

Gavrankapetanović I; Ćatibušić F; Gavrankapetanović F, suradnici. Konzilijum za neuromuskularna oboljenja - opcija za budućnost. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 26.

Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S,  suradnici. Upotreba hodalica kod dojenčadi. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 29.

Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Učestalost malignih neoplazmi lokomotornog sistema u Bosni i Hercegovini. POSEB  IZD ANU BiH ODJEL MED NAUK . 2002; 118(30):71-81.

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Merhemić Z; Arslanagić J; Gavrankapetanović I; Dalagija F, Djakolli B. Aneurizma aksilarne arterije povezana s tupom ozljedom ramena. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM  SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run; 2002: 398.

Kučukalić-Selimović E; Dizdarević-Stojkanović J; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Sokolović Š, Hižar I. Osteoporoza - prevencija, dijagnostika i liječenje. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):43-51.

Mahić M, Gavrankapetanović I. Lokalizacija xantogranulomatoze na kostima - prvi slučaj u svijetu. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 78.

 1. Obralić N; Dizdarević Z; Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Gribajčević M; Durić O; Robović Z; Bušić I; Šabanović Selver; Gavrankapetanović I; Bešlić  Šefik; Zečević E; Arslanagić N; Budalica M, Piranić H. Učestalost malignih tumora registriranih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu 1998.- 2001. godine. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):24-31.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević E. Originalan protokol konzervativnog tretmana prijeloma dijafize femura kod djece. MED ARH. 2002; 56(3, Supl.1):70-2.Notes: II. kongres pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, I. seminar pedijatrijskih medicinskih sestara, Sarajevo, Novembar 2002.
 1. Trolić Z; Ljubić B; Gavrankapetanović I; Prlić J; Moro G,  Latinčić A. Open Reduction of Congenital Hip Dislocation by Medial Approach: Case Series. CROAT MED J . 2002; 43(3):312-18.

2003.

 1. Avdić  D; Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih prijeloma distalnog humerusa. MED ARH. 2003; 57(2):93-5.
 1. Begić A; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D; Hižar I; Begović S, and Bešlić N. Correlation between bone scintigraphy and mineral  bone density in patients with osteoporosis and osteopenia. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Abstracts. Rome, Italy,  8-12 May 2003.
 1. Begić Z; Terzić R; Dinarević S; Meholjić A,  Gavrankapetanović I. Značaj i tretman juvenilnog  kroničnog artritisa prognostički nepovoljnih indikatora. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU KARDIOLOGIJU I REUMATOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 2. Knjiga sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor; 2003: 38-9.
 1. Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazarević M, Bećirbegović S. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon Salter-ove, Tönnis-ove i Chiari-eve osteometrije. PERINATALNI DANI "Ante Dražanić", 20. Zagreb, Zagreb. Zagreb: Perinatološka sekcija Hrvatskog liječničkog zbora; 2003: bez paginacije.
 1. Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M,  Bećirbegović. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon osteotomija. GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12(Suppl.1):182.
 1. Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M, Bećirbegović S. Bezcementna endoproteza kuka sa keramikom  u pacijentica prije, za vrijeme i poslije trudnoće . GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12(Suppl.1):182.
 1. Gavrankapetanović I. Dječija ortopedija u neuropedijatriji. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 3. Prezentirane teme iz: Kardioreumatologije, Neuropedijatrije; Sarajevo. Sarajevo: Pliva; Savart; 2003: 1-7 (u različitoj paginaciji).
 1. Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu.  PRVA LINIJA: List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske FBiH: 2003; 12, (106): 47-8.
 1. Gavrankapetanović I; Ahmetović A,  Gavrankapetanović F. PRIROĐENO DEFORMIRANO STOPALO: savjetnik za roditelje. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.
 1. Gavrankapetanović I; Avdić D, Gavrankapetanović F . ENDOPROTEZA KOLJENA : savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučno- istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Hadžiahmetović Z; Hajir Y; Kulenović F; Masak K, Perinović D. Zbrinjavanje politraumatiziranih - naša iskustva. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):16.Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003.
 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M,  Hadžihasanović B. Elbow intraarticular location of osteoid-osteoma - Case report5. RAD ANUBiH ODJEL MED NAUKA. 2003; 92(31/2):261-5.
 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K; Perinović D; Talić A, and Mahić M. Centralizacija karpusa. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 82.
 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Lazović M; Softić M; Ćerić I, Mahić Z. Angiografija u pripremi operativnog zahvata malignoma karlice. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 44.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Tanović H; Masak K; Lazović M; Talić A; Mehić Z; Bešlija S, and Hadžihasanović B. Interinominoabdominalna amputacija (hemipelvektomija) u liječenju malignoma karlice. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):19-21.Notes: Drugi simpozij Udruženja hirurga/Udruge kirurga Federacije BiH, Modrac, Tuzla, 2003.
 1. Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z, Gavrankapetanović F. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. 2. ed. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.
 1. Gavrankapetanović I; Masak K; Gavrankapetanović F; Talić A,  Mahić M. Značaj operativne korekcije zapuštenog krivog vrata.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (64).
 1. Gavrankapetanović I; Talić A, Gavrankapetanović F. RAZVOJNI POREMEĆAJ DJEČIJEG KUKA: savjetnik za roditelj. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.
 1.  Gavrankapetanović I; Talić A; Mahić M; Sadžak A, and Bećirbegović S. Ultrasound diagnostics of children`s hips. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 50.
 1. Gjikolli B; Hadžihasanoić B; Dalagija F; Ymeri F; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E, Gavrankapetanović I. Plasmocytoma, case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM 2003. Program, Abstract Book.; Herceg Novi. Herceg Novi:  Balkan Countries Radiology Group: Radiolology Association of Serbia and Montenegro; 2003: 62.
 1.  Gjikolli B; Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E; Gavrankapetanović I,  Dalagija F. Plazmocitom - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 202.
 1. Hadžagić-Ćatibušić  F; Fetahović-Meholjić A; Gavrankapetanović I; Zubčević S,  Sadžak A. Infant walkers: the addition side effects for motor impaired children. DEV MED CHILD  NEUROL. 2003; 45(Suppl.97):45.
 1.  Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Arslanagić J; Gavrankapetanović I,  Gjikolli B. Intraartikularna  forma osteoidnog osteoma - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 206.
 1.  Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Gavrankapetanović I, Gjikolli B. Intra articular form of osteoid osteoma - case report. 2003: http://www.ESMRMB.org.
 1.  Kučukalić E; Begić A; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D,  Hižar I. Value of bone scintigraphy for the detection and ageing of vertebral fractures in patients with severe osteoporosis. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Rome, Italy,  May 8-12,  2003
 1. Lazović M; Gavrankapetanović I,  Maksić S. Liječenje  prijeloma kalkaneusa.  Strućni sastanak sekcije traumatologa F BiH:Prijelomi kalkaneusa: CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje  hirurga - Udruga kirurga F BiH: Sekcija za traumatologiju; 2003: bez paginacije .
 1.  Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 1998-2000. Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Dizdarević Z; Durić O; Gribajčević M; Arslanagić N; Mušanović M; Robović Z; Gavrankapetanović I; Bukvić I; Šabanović Selver; Bušić I; Bešlić Šefik; Zečević E; Budalica M; Konjhodžić F; Piranić H; Hujić H, and Milanović Lj., uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2003. 372 str.: ilustr.
 1. Sokolović Š; Gavrankapetanović F; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B; Dizdarević J; Avdić D,  Hižar I. Fosamax in  a therapy of osteoporosis. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):390-1.Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue.  Abstracts. Rome, Italy,  May 8-12.  2003.
 1. Talić A; Biščević M, and Gavrankapetanović I. Child supracondylar humerus fracture treatment in last two years on Orthopaedic Clinic in Sarajevo. SICOT/SIROT 2003 AIC : Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-28.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I; Arslanagić J; Hadžihasanović B, Biščević M. Morphology of coxarthrosis in preoperative treatment of total hip replacement. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 58.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I, and Biščević M. Usage of low energy ultrasound in healing of distal radius fractures. SICOT/SIROT 2003: Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-02.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I,  Biščević M. Operativni tretman prijeloma podlaktice u dječijoj dobi intramedularnom fiksacijom (poster) = Operative treatment of foream fractures in children with use intramedular fixation. CONGRESS OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMATOLOGY ASSOCIATION. Book of Abstracts; Zagreb. Zagreb: Croatian Orthopaedic and Traumatology Association (COTA); 2003: 98.
 1.  Talić A; Gavrankapetanović I,  Biščević M. Protokol liječenja urođenog pes ekvinovarusa u dojenačkom periodu. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 160.
 1. Talić A; Gavrankapetanović I,  Biščević M. Tretman atlantoaksijalnih subluksacija kod djece.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (92).
 1.  Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z,  Biščević M. Značaj regionalne anestezije kod hirurgije ortopedskih trauma. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):38.Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003.
 1. Tanović H; Mesihović R; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Firdus N; Akšamija G, Juričić R. Incidenca malignoma kolona, liječenih na Klinici za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u predratnom (1987.-1991.) i poslijeratnom (1996.-2000.) periodu. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):7-10.Notes: Drugi simpozij Udruženja hirurga/Udruge kirurga Federacije BiH, Modrac, Tuzla, 2003.
 1.  Šapčanin A; Sofić E; Rudžić E; Rimpapa Z; Memić M, Gavrankapetanović I. Utilization of atomic absorption spectrophotometry and ion-selective electrode for a Calcium analysis in bone during aging process and in bone organ-culture. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "SPECTROSCOPY IN THEORY AND PRACTICE", 13th; Nova Gorica, Slovenia. Nova Gorica: s.n.; 2003: bez paginacije ?

2004

 1. Biščević M; Smrke D, Gavrankapetanović I. Specifičnost prijeloma vrata femura u odnosu na druge prijelome. MED ŽURNAL. 2004; 10(1-2):16-20.
 1. Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Bukvić I; Gavrankapetanović I; Deković S, Stojkanović G. Current praticies and controversis in assisted reproduction in Bosnia-Herzegovina. WORLD CONGRESS ON MEDICAL LAW, 15th. Program and Abstract Book; Sydney, Australia. Sydney: The World Association for Medical Law; 2004.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Pelvic injuries in Sarajevo region in period 1998-2001. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):60 (227).Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts
 1. Gavrankapetanović  F; Karamehić J, Gavrankapetanović I . Ethical and legal issues in kidney transplantation - Etička i pitanja legaliteta u bubrežnoj transplantaciji. U. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 135-156.
 1. Gavrankapetanović F; Perinović D; Gavrankapetanović I, Tscherne H. POLITRAUMA. Sarajevo: Institzt za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2004. x, 147 pp.: ilustr.
 1. Gavrankapetanović I. Aktuelni ortopedski tretman Ewing sarkoma. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 4. Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: Savart; 2004: 27.
 1. GavrankapetanovI. Aneurysmal bone cyst of the cervical spine - case report. ANNUAL MEETING OF THE SPINE EXPERTS GROUP, 2nd. Final Program and Abstracts; Budapest, Hungary. Budapest: s.n.; 2004: 45 (042).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Pelvic injuries in Sarajevo region in period 1998-2001. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):60 (227).Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts
 1.  Gavrankapetanović I. Ultrazvuk kukova (bazična znanja). PEDIJATRIJSKAULTRAZVUČNA  ŠKOLA, 1.; Sarajevo. Sarajevo: Savart; 2004: 117-20. ISBN: 9958-9307-7-3.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Importance of soft tissue covering in the treatment of chronic osteomyelitisStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: H4.
 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, and Biščević M. Femoral neck fracture - various solutions, unpredicted results. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/65).Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Total hip cementless endoprothesis - the best possible soluttion. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/63).Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Talić A,Biščević M. Implantation of total cements hip endoprothesis after wounding by high kinetic projectils. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA. 2004; (Suppl.1):1 (THA4).Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress - cEOC. Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract book CEOC 2004.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Pelvic injuries in Sarajevo region in period 1998-2001. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):60 (227).Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts
 1.  Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Polytrauma in catastrophic conditions. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):57 (215).Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; Javorić M; Masak K , Bećirbegović S. Total hip endoprotsthesis after war injury. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):119 (457).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; jerlagić E; Javorić M, Bećirbegović S. Epidemiology of tramatism in Sarajevo. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):63 (240).Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004
 1. Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F; Lazović M; Masak K, Bećirbegović S. Treating of Bone Defects Femur and Tibia Caused by War Injury: Method. MEETING OF THE A.S.A.M.I INTERNATIONAL, 3rd. Final Programme and Abstract book; Istambul. Istanbul: s.n.; 2004: 312.
 1. Gavrankapetanović I; Kovač V; Gavrankapetanović F; Perinović D, Bećirbegović S. Front instrumentation on idiopathic scoliosis as a method of choice. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN IN UNFALLCHIRURGIE UND ORTHOPÄDIE = NEW METHODS AND TECHNIQUES IN TRAUMA AND ORTHOPAEDICS: Symposium; Wien. Wien: MATHYS; 2004: bez paginacije?
 1.  Gavrankapetanović I; Sadžak A, Gavrankapetanović F. NAČELA REHABILITACIJE DJECE S LEZIJOM PLEKSUS BRAHIJALISA NASTALOM NA PORODU: informator . Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2004. (Biblioteka: Informator i savjetnik; knjiga 5.
 1.  Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S; Meholjić A; Rekić A, Šunjić M. Upotreba hodalice kod dojenčadi. MED ARH. 2004; 58(3):189-90.
 1.  Hadžihasanović B; Dalagija F; Lincender L; Arslanagić J; Mujić E; Kuskunović A; Gjikolli B; Civić H, Gavrankapetanović I. Peripheral CT angiography - our experiences. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology; 2004: 24 (17).
 1.  Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B ; Muftić E, Gavrankapetanović I.  Giant cell tumor of the navicular bone - a case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology; 2004: 25 (19).
 1.  Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B; Muftić E, Gavrankapetanović I. Gigant Cell Tumor of the navicular bone - a case report. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3.Knjiga abstraktov = CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd. Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists; 2004: 74.
 1.  Karamehić J; Formica R; Gavrankapetanović I; Lakkis F; Friedman A, Duraković H . The first several months after kidney transplantation - Prvih nekoliko mjeseci poslije bubrežne transplantacije. U. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 209-236.
 1.  Karamehić J; Formica R; Lakkis F; Gavrankapetanović I; Lakkis F; Friedman A, Duraković H . Long term posttransplantation management and complications - Dugotrajno posttransplantaciono liječenje i komplikacije. U. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 237-284.
 1.  Talić A; Gavrankapetanović I; Lazović M; Mahić M, Biščević M. Tumor sakroiliakalne regije. MED ARH. 2004; 58(1):51-2.
 1.  Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z, Biščević M. Adductor tenotomies in children with cerebral palsyStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: P27.
 1.  Talić A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Biščević M. Distal radius fractures - conservative treatment. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/64).Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

2005

 1. Biščević M; Smrka D, Gavrankapetanović I. Mogućnosti unipolarne hemiartroplastike kuka nakon prijeloma vrata femura. MED ARH. 2005; 59(3):179-82.
 1. Biščević M; Smrke D; Hadžiahmetović Z, Gavrankapetanović I. Videographic analysis of male and female knee kinematic. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 39 (SIC1-02).
 1. Dautović-Krkić Sajma; Lazović M; Kulenović F; Gavrankapetanović I ; Omerhodžić M; Kadić N,  Jusufbegović V. Terapija teških oblika humane ehinokokoze - prikaz četri bolesnika. SUVREMENO LIJEČENJE INFEKTIVNIH BOLESTI: Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 68. Knjiga sažetaka; Osijek. Osijek: Hrvatsko društvo infektologa HLZ-a: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske: Klinika za infektivne bolesti KB Osijek; 2005: 35-6 (33).
 1. Dinarević S; Sakić M; Kurtagić S; Mišanović V; Izetbegović S; Volić A; Gavrankapetanović I; Halimić J; Himzanija Z; Sarač A,  Karavdić K. Kongenitalne anomalije u KCU Sarajevo. MAT SOC MED. 2005; 17(1-2):39-41.
 1. Gavrankapetanović I. Implantation ot total hip prothesis cementless with ceramic on patients after Chiary and salter osteotomy. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 237 (PSIC-180).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Džanković F,  Bećirbegović S. Septic arthritis of the HIP-our experience. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 163 (SIC32-08).
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Maksić S, Bećirbegović S. Epidemiology of politraumatism in Sarajevo during War 1992-1995. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien. Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 8 (6).

Gavrankapetanović I; Jovičić Ž; Stanojević M; Šuščević D, Hadžihasanović B. Parameter-defined 3D hip joint model and its use in measurements of acetabulum dimensions and angles. MED ŽURNAL. 2005; 11(1-2):9-13.

Gavrankapetanović I; Karabeg R; Gavrankapetanović F, and Bećirbegović S. Heavy War Injury of Hand . NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien. Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 38 (56).

Gavrankapetanović I,  Vukašinović Z. Letter from Gavrankapetanovic and Vuksanovic . http://www.jbjs.org.uk /cgi/eletters/87-B/3/384; 2005 Apr 20.Notes: Electronic Letters Published

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Surgical treatment of late developmental displacement of  the hip: correspondence. J BONE JOINT SURG. 2005; 87-B:1307.

Gerc V; Bukša M; Arslanagić A; Begović B, Gavrankapetanović I. VODIČ ZA ARTERIJSKU HIPERTENZIJU. Sarajevo: inistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2005. 49 str.: ilustr. (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Mišanović V, Gavrankapetanović I. Ultrazvuk u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka. MED ŽURNAL. 2005; 11(3-4):85-89.

Mladina N; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić-Vuković A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojima se susreću pedijatri. In: PEDIJATRIJA: udžbenik za studente medicinskog fakulteta (elektronski izvor). Sarajevo: Jež; 2005: 1 elektronski optički disk (CD-ROM); tekst, slike. Notes: ISBN 9958-715-39-3

Sivro S; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović I. VODIČ ZA PRELOME KOSTIJU LOKOMOTORNOG APARATA. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra univerziteta  Sarajevo; 2005. 83 str.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Sofić E; Tahirović I; Šapčanin A; Rustembegović A; Gavrankapetanović I; Riederer P,  Kalcher K. Antioxidant capacity in the postmortem brain tissues of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, 13. Cairo, Egypat, September 10-15, 2005.  ed. World Psychiatric Association, Egyption Psychiatric Association; 2005: 534 (P01.P274).

2006

Dautović-Krkić Sajma; Ferhatović M; Gavrankapetanović I; Kadić N; Lazović M; Mesić A, Radnić D  . Terapija komplicirane ehinokokoze: prikaz četri slučaja. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 26.

Gavrankapetanović I; Gobeljić G; Bajin Z; Vukašinović Z, Gavrankapetanović F. Developmental dysplasia of the hip in cerebral palsy - surgical treatment. INT ORTHOP . 2006 Sep 9.Notes: http://www.ncb.nlm.nih.gov/entrez/query.fcg?db=pubmed&cmd=REtrive/dopt=Abstract;http://www.springerlink.com/content/q743051u70151624/

Gavrankapetanović I; Lazović M; Masak K; Maksić S; Bećirbegović S, Tanović H. Hemipelvektomija - stalna hirurška dilema. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 80

Mišanović V and Gavrankapetanović I. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka . MED ŽURNAL. 2006; 12(1-2):16-18.

Mladina N; Zubčević S; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojim se susreću pedijatri. U: Grupa autora. PEDIJATRIJA: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA. Sarajevo, Fojnica: Štamparija "Fojnica"; 2006; pp. 447-473.

Sofić E; Šapčanin A; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Reynolds GP; Tatchner T, Riederer P. Antioxidant capacity in postmortem brain tissue of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. J NEURAL TRANSM [SUPPL]. 2006; 71:39-43.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M; Lacković Z, and Riederer P. Antioxidant capicity in the brain tissues of rat after application of streptozotocin, alloxan and thioglucose. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 194 (P-92).

Tahirović I; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Sofić E; Šlaković-Petrišić M; Lacković Z,  Riederer P. Antioksidativni kapaciteti u moždanom tkivu štakorskog modela cerebralnog dijabetesa. KONGRES NEUROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE s međunarodnim učešćem, 2. Zbornik sažetaka; Mostar. Sarajevo: Udruženje neurologa u Bosni i Hercegovini; 2006: 333-334.

Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M, and Riederer P . Oxidative stress in the brain tissue of rat after administration of streptozotocin and alloxan. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 192 (P-90).

2007

Baždar A, Gavrankapetanović I. Preoperative psychological preparation. MED ARH. 2007; 61(2,Supl.2):54.Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.

Begić Z; Dinarević S; Terzić R; Meholjić A; Gavrankapetanović I; Smajić L, Bučan A . Multidisciplinarni pristup u tretmanu juvenilnog idiopatskog artritisa. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):79.Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Karamehić J. Multipli mijelom i druge srodne diskrazije plazma ćelija (Myeloma multiplex) = Multiple Myeloma and Related Plasma Cell Dyscrasias. U. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 285-301.Notes: Sekcija III=Section III: Klinička imunologija= Clinical Immunology

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Koprivica J. Poratno opterećenje dječje populacije ratnim ozljedama. PAEDIATR CROAT. 2007; 51(Suppl.1):212-215.Notes: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola= Croatian Spring School of Paediatrics;  XXIV. Seminar za liječnike i medicinske sestre, Split, 16.-20. travnja 2007.

Gavrankapetanović F; Karamehić J; Gavrankapetanović I, Tanović H. Etička pitanja legaliteta u transplantaciji organa = Ethical and Legal Issues in Organs Transplantation . U. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 619-630.Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Gavrankapetanović I. Aneurismatic bone cyst of dens at eight-year-old boy: case report. U: Milinković  Zdeslav, urednik. SPINAL DISORDERS II. Beograd: Narodna knjiga; 2007?; pp. 112-115.

Gavrankapetanović I. Rehabilitacija novorođenčadi sa povredom plexus brachialis. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 85. Notes: Reumal Group

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović H; Višna P; Jaganjac E,  Kuba T. Hemipelvectomy, Consdtant Surgical Dilema = Hemipelvektomie, konstantní chirurgiké dilema. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2007; 86(12):661-665.

Gavrankapetanović I; Gobeljić G; Bajin Z; Vukašinović Z, Gavrankapetanović F. Developmental dysplasia of the hip in cerebral palsy - surgical treatment. INT ORTHOP . 2007; 31(4):561-568.Notes: SICOT - Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie,  2007

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. DIJABETSKO STOPALO: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2007. 59 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Electronic letters for Nakamura et al. Electronic letters published:Treatment for der developmental dysplsia of the hip using the Pavlik harness. 2007 Apr 20; J BONE JOINT SURG BR 89-B (2):230-235,  http:// www.jbjs.org.uk/cgi/eletters/89-B/230.

Hadžiahmetović Z; Vranić H; Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186. Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina

 1. Hadžihasanović B; Hasanović S; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L; Jahić E; Gjikolli B; Džananović A, Gavrankapetanović I. Maligni tumori muskuloskeletalnog sistema. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 180 (K-17).
 1. Hadžihasanović B; Čarovac A; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L; Jahić E; Bulja D; Gjikolli B, Gavrankapetanović I. Značaj spiralnog CT-a kod trauma cervikalne kičme. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 71(D-04).
 1. Hadžimehmedagić A; Vrnić H; Bećirbegović I; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186. Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina
 1. Karamehić J; Formica R; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I,  Čurić M . Imuni odgovor na transplantirani organ =The Immune Response to the Transplanted Organ . U. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 727-738.Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology
 1. Karamehić J; Gavrankapetanović F; Heljić B; Gavrankapetanović I, Bundić B. Historija transplantacije =  History  of Transplantation. U. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 611-618.Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology
 1. Karamehić J; Lorber M; Formica R; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Čurić M . Imuni aspekti odbacivanja organa =The Immune Aspects of Reject of Organs  . U. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 711-725.Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology
 1. Mekić M; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E, Alimanović-Alagić R. Učestalost smanjene koštane gustine kod pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):117-121.
 1. Mišanović V; Gavrankapetanović I, Jonuzi F. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):29.Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti
 1.  Muftić M; Bašić J; Gavrankapetanović I; Čustović A, Trninić S. Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba na području Kantona Sarajevo (2004-2007). KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 82. Notes: Reumal Group
 1. Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salaković-Petrišić M; Lacković Z; Hoyer S, Riederer P. Reduced Brain Antioxidant Capacity in rat Models of Betacytotoxic-Induced Experimental Sporadic Alzheimer’s Disease and Diabetes Mellitus. NEUROCHEM RES. 2007 Jun 29.
 1. Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salković-Petrisic M; Lacković Z, Riederer P . Brain antioxidant capacity in rat models of betacytotoxic-induced experimental sporadic Alzheimer’s disease in diabetes mellitus. J NEURAL TRANSM . 2007; (Suppl.72):235-240.Notes: Neuropsychiatric Disorders: An Integrative Approach / M. Gerlach, J.Deckert, K.Double, E.Koutsilieri (eds). Wien; New York: Springer, 2007.

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I, Beiti E. Klaus-distrakcija potkoljenice pomoću kinetičkog intramedularnog čavla kod posttraumatske dislokacije - kazuistika. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):148-151.

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I; Beitil  E; Kalvach J, Valcha M. The use of an intramedulary locked nail in the treatment of acute diaphysel fractures of forearm. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2):38-43.

Vranić H; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B, Begić Alden. Femoro-poplitealni bypass kao terapija izbora u revaskularizaciji dijabetskog stopala dijelom zahvaćenog terminalnom ishemijom. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2):62-65.

Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I, Kalcher K . Antioxidant capacity in the lipophilic fraction of Alzheimer’s brain tissues. BOSN J BASIC MED SCI. 2007; 7(4):317-321.

Šišić F; Gavrankapetanović I, Koprivica J. Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. DOKTOR; 2007; maj, (8): 18-19.

2008

Gavrankapetanović F; Alikadić-Husović A, Gavrankapetanović I. Classification and Qualification of polytraumatical Injuries of the Eye Patient. MED ARH. 2008; 62(1, Supl.1):38.Notes: I.Kongres oftalmologa iz Bosne i Hercegovine= First Congress of Ophthalmology of Bosnia and Herzegovina with International Participation, Sarajevo, March 14-16th, 2008: Summaries

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  opći dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 43 str.: ilustr.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  specijalni dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 77 str.: ilustr.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović I. Perspectives on modern orthopaedics in South-Eastern Europe. KONGRES ORTOPEDSKIH HIREURGA I TRAUMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka = CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPEDIC SURGEONS AND TRAUMATOLOGISTS with iInternational Participation, 1. Book of Abstracts; Beograd. Beograd: Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija (SOTA) = Serbian Orthopedic-Traumatologic Association; 2008: 23-24. Notes: www.sota 2008.org. SOTA

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Hadžihasanović B, Tanović Hasan. Incidence of thromboembolic commplication following total hip replacement. LIJEČ VJESN. 2008; 130(Supl.4):40 (31).Notes: Hrvatski ortopedski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Stota obljetnica ortopedije na tlu Hrvatske: Knjiga sažetaka, Zagreb 7-9. studenog 2008 = Croatian Orthopaedic Congress with international  participation: A Hundred Years of Orthopaedics on Croatian Territory: Abstract Book, Zagreb November 7-9, 2008.

 1. Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Gavrankapetanović F. Pediatric Trauma under Catastrophic Condition. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):108 (389).Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress , May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net
 1. Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Komplikacije kod pacijenata sa osteoporozom . U. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008; pp. 113-117.
 1. Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. Komplikacije kod pacijenata sa osteoporozom . U. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008; pp. 113-117.
 1. Kučukalić-Selimović E; saradnici Gavrankapetanović I; Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Avdić D; Sokolović Š; Hižar I, and Halimić M. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. viii, 152 str.: ilustr.  (Biblioteka Monografija).
 1. Maksić S; Bećirbegović S; Gavrankapetanović F, Gavrankapetanović I. Intraoperative Complications of Ostheosynthesis of Trochanteric Massive Fractures, DHS vs Blade Plate. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):101 (361).Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress , May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net
 1. Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 2003-2007. Gavrankapetanović F; GavrankapetanovićI; Bilalović N; Jurić N; Selak I; Radović S; Žutić H; Bešlić Š; Gribajčević M; Junuzović Dž; Tanović H; Kandić Z; Kapidžić A; Kadić N; Dizdarević K; Alender F; Hujić H; Mesihović-Dinarević S; Hadžismajlović A; Piranić H; Mesihović R; Alikadić-Husović A; Fazlić A; Bukvić I; Lončarević N, and Bijedić V, uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2008. 130 str.: ilustr.
 1. Smajilagić A; Redžić A, Gavrankapetanović I. MOLEKULARNO-BIOLOŠKI ASPEKTI TKIVNOG INŽENJERSTVA KOSTI. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. 140 str.: ilustr. 

2009.

 1. Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Salzer M. Know How Transfer in Orthopedic Surgery, Austria - Bosnia and Herzegovina. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  143 .
 1. Biščević M; Hamzaoglu A; Ljuca F; Gavrankapetanović I; Nadarević A ; Rejec-Smrke B,  Smrke D. Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. MED ARH. 2009; 63(4):234-237.
 1. Gavrankapetanović I. Bosnia and Herzegovina.  SICOTNEWS: 2009(115): 4. Notes: www.sicot.org  (Country to Country Series)
 1. Gavrankapetanović I. Reproducibilnost kriterija za procjenu cijeljenja prijeloma dugih kostijuGiljević Z; Koršić M; Šimunić V, and Vukičević S, predsjednici. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. Knjiga sažetaka; Rovinj. Rovinj: Organizacijski odbor; 2009: 27 (S).
 1. Gavrankapetanović I; Bešlija S; Tatarević A; Hadžihasanović B; Ćamo H,  Jamakosmanović M. Successful multidisciplinary team: Sarcomas group in Sarajevo established more then ten years ago.  EFORT NEWS: 2009(04): 7.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Periprotetske frakture femura nakon operativnog zahvata parcijalne cementne artroplastike. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 64.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Prelomi dijafize femura u djece dobi od 4 do 12 godina. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 24.
 1. Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Prikaz slučaja: Segmentalna fraktura tibije - model tretmana. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 67-68.
 1. Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Hadžić Ehlimana. Kombinovane ratne povrede koštanomišićnih struktura ekstremiteta i krvnih sudova u gradu Sarajevu april 1992.-decembar 1994. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 75.
 1. Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F,  Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.
 1. Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A; Vranić H,  Gavrankapetanović F . Phlebothrombosis and pulmonary thrombembolism by proximal femur fracture. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  226 (P25).
 1. Gavrankapetanović I; Hadžić E; Bećirbegović S, Tanović Hasan. Treatment of Congenital Clubfoot Based on Biology and Functional Morphology of  the Foot. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):16.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 1. Gavrankapetanović I; Masak  K; Jerlagić E; Ahmetović A; Lazović M, Baždar E. Efikasan tretman bolničkih infekcija uzrokovanih Klebsiellom pneumonie. KONGRES O KONTROLI BOLNIČKIH INFEKCIJA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik apstrakata = SECOND CONGRESS OF HOSPITAL INFECTION CONTROL BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation: Book of Abstract; Tuzla . Tuzla: Udruženje mikrobiologa  BiH = Microbiology Society of B&H; 2009: 26.
 1. Gavrankapetanović I; Vitezić D; Gavrankapetanović F; Francetić I,  Bolanca S. Comparative assesment of positive reimbursement lists and the HTA effectiveness in Adriatic Region. VALUE IN HEALTH . 2009; 12(7):A243-44 (PHP35).
  Notes: ISPOR 12th Annual European Congress, 24-27 October 2009, Paris, France.  Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstracts; Health care Decision-Maker’s  Case Studies Abstracts. 2nd Latin American Conference Abstract, 10-12 September 2009, Rio de Janeire, Brazil, Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstractshttp://www.ispor.org/valueinhealth_index.asp. http:// www.blackwellpublishing.com/journals/VHE
 1. Gavrankapetanović I; Vranić H; Hadžimehmedagić A, Gavrankapetanović F . Necrotizing fasciitis - our results and treatment. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  317 (P1803).
 1. Gavrankapetanović I; Vukašinović Z; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Modified Tönnis Triple Innominate Osteotomy in Perthes Disease. JAHRESTAGUNG DER VEREINIGUNG FÜR KINDERORTHOPÄDIE; Ulm. Ulm: Vereinigung für Kinderorthopädie; 2009: P1.10 (P1.1).
 1. Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Vranić H. DIJABETSKO STOPALO. Suljić E; Maksić S; Jerlagić E, and Masak K, stručni saradnici. Sarajevo: Arka press; 2009. 242 str.: ilustr.
 1. Gavrankapetanović I; Vranić H; Gavrankapetanović F; Kacila M, Hadžimehmedagić A. ABC HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj,l Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; 2010. 512 str.: ilustr.
  Notes: Bibliografija uz svako poglavlje
 1. Hadžimehmedagić A; Vranić H; Talić A; Bećirbegović S; Džanković F; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. The Need of Preventing Smoking and Tobacca Abuse Related Amputations in Bosnia and Herzegovina. MAT SOC MED. 2009; 21( 3):141-143.
 1. Talić-Tanović A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Infections of Hip Joint Endoprotheses. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):67.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2010

Gavrankapetanović I; Vranić H; Gavrankapetanović F; Kacila M, Hadžimehmedagić A. ABC HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj,l Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; 2010. 512 str.: ilustr.
Notes: Bibliografija uz svako poglavlje

 1. Hadžimehmedagić A; Vranić H; Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Kacila M; Hadžihasanović B, Talić A. Treatment of Rare Posttraumatic False Aneurism and A-V Fistula of the Deep Femoral Artery and Vein. MED ARH. 2010; 64(1):453-54.
 1.  Vranić H ; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Zjakić A, Talić A. Treatment of Ankle Fractures - Our Results. MED ARH. 2010; 64(1):30-32

KLASIFIKACIJSKA LISTA ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

KLASIFIKACIJSKI RADOVI

1.Gavrankapetanović I. Primjena komparacije između fiksatora Sarafix i fiksatora francuske armije Orthoplus F.E.S.S.A.: magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet ; 1994:46 str.: ilustr.

2.Gavrankapetanović I. Procjena efekata kombinovane terapije u liječenju hroničnih koštanih infekcija dugih kostiju donjih ekstremiteta kao posljedica ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija: doktorska disertacija. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet ; 1997:137 str.: ilustr.

IN EXTENSO RADOVI CITIRANI U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA  

Avdić  D ; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih prijeloma distalnog humerusa. MED ARH. 2003; 57(2):93-5.

Biščević M; Hamzaoglu A; Ljuca F; Gavrankapetanović I; Nadarević A ; Rejec-Smrke B,  Smrke D. Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. MED ARH. 2009; 63(4):234-237.

Biščević M; Smrka D,Gavrankapetanović I. Mogućnosti unipolarne hemiartroplastike kuka nakon prijeloma vrata femura. MED ARH. 2005; 59(3):179-82.

Dilić M ; Kurtalić E; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Pehar S; Terzić O, Kočo D. Ukupan ishod kritične ishemije ekstremiteta  kod pacijenata sa arterijskom okluzivnom bolesti (AOD). MED ARH. 2001; 55(2):77-81

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Treatment evaluation of hindfoot injuries caused by pressure activated explosive devices in the war and peace time. ACTA MED CROAT . 2001; 55(3):107-13.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Koprivica J. Poratno opterećenje dječje populacije ratnim ozljedama. PAEDIATR CROAT. 2007; 51(Suppl.1):212-215.
Notes: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola= Croatian Spring School of Paediatrics;  XXIV. Seminar za liječnike i medicinske sestre, Split, 16.-20. travnja 2007.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Nekrotizirajući fascitis i dekubitus u regiji ossis ischi. MED ARH. 1998; 52(2 ):113-4.

Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu. ACTA INFORM MED . 1996; 4(1-2):51-2.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović H; Višna P; Jaganjac E, Kuba T. Hemipelvectomy, Consdtant Surgical Dilema = Hemipelvektomie, konstantní chirurgiké dilema. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2007; 86(12):661-665.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dilić M; Javorić M; Masak K, Biščević M. Prevencija tromboembolizma u endoprotetskoj ortopedskoj hirurgiji. MED ARH. 2001; 55(2):81-2..

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Tanović H; Masak K; Lazović M; Talić A; Mehić Z; Bešlija S, Hadžihasanović B. Interinominoabdominalna amputacija (hemipelvektomija) u liječenju malignoma karlice. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):19-21.
Notes: Drugi simpozij Udruženja hirurga/Udruge kirurga Federacije BiH, Modrac, Tuzla, 2003.

Gavrankapetanović I; Gobeljić G; Bajin Z; Vukašinović Z, Gavrankapetanović F. Developmental dysplasia of the hip in cerebral palsy - surgical treatment. INT ORTHOP . 2007; 31(4):561-568.
Notes: SICOT - Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie,  2007

Gavrankapetanović I; Vitezić D; Gavrankapetanović F; Francetić I,  Bolanca S. Comparative assesment of positive reimbursement lists and the HTA effectiveness in Adriatic Region. VALUE IN HEALTH . 2009; 12(7):A243-44 (PHP35).
Notes: ISPOR 12th Annual European Congress, 24-27 October 2009, Paris, France.  Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstracts; Health care Decision-Maker’s  Case Studies Abstracts. 2nd Latin American Conference Abstract, 10-12 September 2009, Rio de Janeire, Brazil, Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstractshttp://www.ispor.org/valueinhealth_index.asp. http:// www.blackwellpublishing.com/journals/VHE

Gavrankapetanović I,  Vukašinović Z. Treatment for der developmental dysplsia of the hip using the Pavlik harness. 2007 Apr 20; J BONE JOINT SURG BR 89-B (2):230-235,  http://www.jbjs.org.uk/cgi/eletters/89-B/230. (Electronic letters for Nakamura et al. Electronic letters published)

Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S; Meholjić A; Rekić A,Šunjić M. Upotreba hodalice kod dojenčadi. MED ARH. 2004; 58(3):189-90.

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Kacila M; Hadžihasanović B, Talić A. Treatment of Rare Posttraumatic False Aneurism and A-V Fistula of the Deep Femoral Artery and Vein. MED ARH. 2010; 64(1):453-54.

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Talić A; Bećirbegović S; Džanković F; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. The Need of Preventing Smoking and Tobacca Abuse Related Amputations in Bosnia and Herzegovina. MAT SOC MED. 2009; 21( 3):141-143.

Kučukalić-Selimović E; Dizdarević-Stojkanović J; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Sokolović Š,  Hižar I. Osteoporoza - prevencija, dijagnostika i liječenje. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):43-51.

Mekić M; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E, and Alimanović-Alagić R. Učestalost smanjene koštane gustine kod pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):117-121.

 Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I, Kalcher K . Antioxidant capacity in the lipophilic fraction of Alzheimer’s brain tissues. BOSN J BASIC MED SCI. 2007; 7(4):317-321

Omerović Đ; Gavrankapetanović I,  Bećirbegović S. Učestalost razvojnog poremećaja kuka (KPK) na osnovu provedenog ultrazvučnog screeninga. MED ŽURNAL. 2008; 14(4):154-159.

Sofić E; Šapčanin A; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Reynolds GP; Tatchner T, Riederer P. Antioxidant capacity in postmortem brain tissue of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. J NEURAL TRANSM [SUPPL]. 2006; 71:39-43.

Sokolović Š; Gavrankapetanović F; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B; Dizdarević J ; Avdić D, Hižar I. Fosamax in  a therapy of osteoporosis. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):390-1.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue.  Abstracts. Rome, Italy,  May 8-12.  2003.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salaković-Petrišić M; Lacković Z; Hoyer S,  Riederer P. Reduced Brain Antioxidant Capacity in rat Models of Betacytotoxic-Induced Experimental Sporadic Alzheimer’s Disease and Diabetes Mellitus. NEUROCHEM RES. 2007; 32(10):1709-17.

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Bach-Rojecky L; Salković-Petrisic M; Lacković Z,  Riederer P . Brain antioxidant capacity in rat models of betacytotoxic-induced experimental sporadic Alzheimer’s disease in diabetes mellitus. J NEURAL TRANSM . 2007; (Suppl.72):235-240.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević E. Originalan protokol konzervativnog tretmana prijeloma dijafize femura kod djece. MED ARH. 2002; 56(3, Supl.1):70-2.
Notes: II. kongres pedijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, I. seminar pedijatrijskih medicinskih sestara, Sarajevo, Novembar 2002.

Talić A; Gavrankapetanović I; Lazović M; Mahić M, Biščević M. Tumor sakroiliakalne regije. MED ARH. 2004; 58(1):51-2.

Tanović H; Mesihović R; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Firdus N; Akšamija G, Juričić R. Incidenca malignoma kolona, liječenih na Klinici za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u predratnom (1987.-1991.) i poslijeratnom (1996.-2000.) periodu. MED ARH. 2003; 57(3, suppl.1):7-10.

Trolić Z; Ljubić B; Gavrankapetanović I; Prlić J; Moro G, Latinčić A. Open Reduction of Congenital Hip Dislocation by Medial Approach: Case Series. CROAT MED J . 2002; 43(3):312-18

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I,  Beiti E. Klaus-distrakcija potkoljenice pomoću kinetičkog intramedularnog čavla kod posttraumatske dislokacije - kazuistika. MED ŽURNAL. 2007; 13(3-4):148-151.

Višna P; Jaganjac E; Gavrankapetanović I; Beitil  E; Kalvach J, Valcha M. The use of an intramedulary locked nail in the treatment of acute diaphysel fractures of forearm. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2 ):38-43.

Vranić H; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Hadžihasanović B, and Begić Alden. Femoro-poplitealni bypass kao terapija izbora u revaskularizaciji dijabetskog stopala dijelom zahvaćenog terminalnom ishemijom. MED ŽURNAL. 2007; 13(1-2):62-65.

Vranić H ; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Zjakić A, Talić A. Treatment of Ankle Fractures - Our Results. MED ARH. 2010; 64(1):30-32

SAŽECI RADOVA U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA

Sažeci

Baždar A, Gavrankapetanović I. Preoperative psychological preparation. MED ARH. 2007; 61(2,Supl.2): 54.
Notes: Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem. 100 godina psihijatrije u BiH. 3. Jadranska konferencija o ovisnostima. 4. Simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o ovisnostima. 10. Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozij.: Summaries, Sarajevo,BiH,  October 17-20th 2007.

Begić A; Kučukalić E; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D; Hižar I; Begović S, Bešlić N. Correlation between bone scintigraphy and mineral  bone density in patients with osteoporosis and osteopenia. CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Abstracts. Rome, Italy,  8-12 May 2003.

Begić Z; Dinarević S; Terzić R; Meholjić A; Gavrankapetanović I; Smajić L, Bučan A . Multidisciplinarni pristup u tretmanu juvenilnog idiopatskog artritisa. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):79.
Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti

Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. MRI estimation of pelvis diameter after different pelvic osteheothomies and importance of diameter change at natural delivery estimation. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):215 (ECP18).
Notes:  II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5. October 2002. Belek-Antalia/ Turkey

Gavrankapetanović  Fatima; Dizdarević J; Hadžihasanović B; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Wounding  of pregnant women: case report. PERINATOLOGIJA DERGISI = JOURNAL OF PERINATOLOGY. 2002; 10(3):245 (ECP84)..

Gavrankapetanović F; Alikadić-Husović A, Gavrankapetanović I. Classification and Qualification of polytraumatical Injuries of the Eye Patient. MED ARH. 2008; 62(1, Supl.1):38.
Notes: I.Kongres oftalmologa iz Bosne i Hercegovine= First Congress of Ophthalmology of Bosnia and Herzegovina with International Participation, Sarajevo, March 14-16th, 2008: Summaries

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M,  Bećirbegović. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon osteotomija. GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12(Suppl.1):182.

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazović M, Bećirbegović S. Bezcementna endoproteza kuka sa keramikom  u pacijentica prije, za vrijeme i poslije trudnoće . GYNAECOL  PERINATOL, Zagreb. 2003; 12( Suppl.1):182.

Gavrankapetanović Fatima ; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A, Ćatibušić F. Prematurity and cerebral palsy. J PERINAT MED. 2001; 29(Suppl.1):517.

Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Rahić I; Gavrankapetanović I; Biščević M; Buljina A,Ćatibušić F. Prijevremeni porod i cerebralna paraliza. GYNAECOL PERINATOL, Zagreb. 2001; 10(Suppl.1):130.

Gavrankapetanović I; Bešlija S; Tatarević A; Hadžihasanović B; Ćamo H,  Jamakosmanović M. Successful multidisciplinary team: Sarcomas group in Sarajevo established more then ten years ago.  EFORT NEWS: 2009(04): 7.

Gavrankapetanović I ; Gavrankapetanović F,  Biščević M. O 122 hip screening program  in Bosnian and Herzegovina. J BONE JOINT SURG. 2001; 83B(Suppl.II):136.

Gavrankapetanović I. Bosnia and Herzegovina.  SICOTNEWS: 2009(115): 4. Notes: www.sicot.org  (Country to Country Series)

Gavrankapetanović I; Hadžić E; Bećirbegović S, Tanović Hasan. Treatment of Congenital Clubfoot Based on Biology and Functional Morphology of  the Foot. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):16.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Gavrankapetanović I. Bosnia-Herzegovina - a new member of EFORT. EUROPEAN ORTHOPAEDICS : Bulletin of EFORT; 2000(12): 8.

Gavrankapetanović I. One year of the Bosnian tumour concilium.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(14 ): 15

Gavrankapetanović I. One year of the Bosnian tumour concilium.  EUROPEAN ORTHOPAEDICS BULLETIN OF EFORT: 2001(14 ): 15.

Gavrankapetanović I. Orthopaedists invited to Join Efforts in Sarajevo. INTERNATIONAL CENTER FOR ORTHOPAEDIC EDUCATION . 2000; 6:5.

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Hadžihasanović B, Tanović Hasan. Incidence of thromboembolic commplication following total hip replacement. LIJEČ VJESN. 2008; 130(Supl.4):40 (31).
Notes:  Hrvatski ortopedski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Stota obljetnica ortopedije na tlu Hrvatske: Knjiga sažetaka, Zagreb 7-9. studenog 2008 = Croatian Orthopaedic Congress with international  participation: A Hundred Years of Orthopaedics on Croatian Territory: Abstract Book, Zagreb November 7-9, 2008.

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Gavrankapetanović F. Pediatric Trauma under Catastrophic Condition. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):108 (389).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress , May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Bišćević M. Hip screening program in Bosnia and Herzegovina. THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY 2001; vol.83-B, Suppl.II, pp.136 (Othopaedic Proceedings) Notes:  Congress of European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT). Abstracts; Rhodes, Greece. Rennes, France: EFORT; 2001.

Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Gavrankapetanović F. Pediatric Trauma under Catastrophic Condition. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):108 (389).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress  May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Femoral neck fracture - various solutions, unpredicted results. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/65).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Total hip cementless endoprothesis - the best possible soluttion. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA  . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/63).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Model screening programa razvojnog poremećaja kuka. PAEDIATR CROAT. 2002; 46(Suppl.3):267.
Notes: Kongres  Hrvatskog pedijatrijskog društva, 5. Kongres pedijatrijske sekcije Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, 4

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Javorić M; Talić A, Biščević M. Implantation of total cements hip endoprothesis after wounding by high kinetic projectils. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA. 2004; (Suppl.1):1 (THA4).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress - cEOC. Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract book CEOC 2004.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kučukalić-Selimović E; Dizdarević J; Ivanišević D; Hadžihasanović B, Hižar I. Prevention, early diagnostic and management of osteoporosis in perimenopausal women in four  municipalities of Sarajevo Canton. CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2002; 70(4):292 (P-138).
Notes: 29th European Symposium on Calcified Tissue,  Zagreb, Croatia, 25-29 May 2002.  Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Pelvic injuries in Sarajevo region in period 1998-2001. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):60 (227).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F, Lazović M. Polytrauma in catastrophic conditions. EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):57 (215).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004. Abstracts

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Open lower leg fractures treatment during the four years of aggression on Sarajevo.  OSTHEOSYNTHESIS  AND TRAUMA CARE. 2002; 10(Suppl.1):s11-s12.
Notes: ANNUAL MEETING OSTEOSYNTHESIS INTERNATIONAL, GERHARD Kuntscher Society "Exploring the Limits of Intramedulary Nailing", Maastricht, September 13-15 2001.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kulenović F; Javorić M; Jerlagić E; Masak K; Kuštrić A, Biščević M. Opened Underknee Fractures Treatment during the Four Years Aggression on Sarajevo. OSTEOSYNTHESIS AND TRAUMATIC CARE: Fomerly Osteosynthese International. 2002; 10(Suppl.1):S1-S2.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Hadžiahmetović Z; Hajir Y; Kulenović F; Masak K, Perinović D. Zbrinjavanje politraumatiziranih - naša iskustva. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):16.
Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F, Biščević M. Opend pelvis fracture after wounding by high cinetic energy projectils. EUR J TRAUMA. 2002; 28(Suppl.):46-7 (100).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; Javorić M; Masak K,  Bećirbegović S. Total hip endoprotsthesis after war injury. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):119 (457). Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Kulenović F; jerlagić E; Javorić M, Bećirbegović S. Epidemiology of tramatism in Sarajevo. EUR J TRAUMA. 2004; 30(Supl.1):63 (240).
Notes: 6th European Trauma Congress, Prague, May 16-19, 2004

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M; Talić A; Huskić E; Schafi M, Bišćević M. Operative treatment of hip joint tuberculosis in children - our experiences. MED ARH. 1999; 53(3 Supl.1):52-3.
Notes: First Congress of Pulmologists and Thoracic Surgeons of B&H, Sarajevo, Septembar 23-26.1999

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Letter from Gavrankapetanovic and Vuksanovic . http://www.jbjs.org.uk /cgi/eletters/87-B/3/384; 2005 Apr 20.
Notes: Electronic Letters Published

Gavrankapetanović I, Vukašinović Z. Surgical treatment of late developmental displacement of  the hip: correspondence. J BONE JOINT SURG. 2005; 87-B:1307.

Hadžagić-Ćatibušić  F; Fetahović-Meholjić A; Gavrankapetanović I; Zubčević S, Sadžak A. Infant walkers: the addition side effects for motor impaired children. DEV MED CHILD  NEUROL. 2003; 45(Suppl.97):45.

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Gavrankapetanović I , Gjikolli B. Intra articular form of osteoid osteoma - case report. 2003: http://www.ESMRMB.org

Kučukalić E; Begić A; Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Dizdarević J; Sokolović Š; Hadžihasanović B; Avdić D,Hižar I. Value of bone scintigraphy for the detection and ageing of vertebral fractures in patients with severe osteoporosis . CALCIFIED TISUE INTERNATIONAL - C.T.I. 2003; 72(4):394.
Notes: 30th European  Symposium on Calcified Tissue. Rome, Italy,  May 8-12,  2003.

Maksić S; Bećirbegović S; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. Intraoperative Complications of Ostheosynthesis of Trochanteric Massive Fractures, DHS vs Blade Plate. EUR OPEAN JOURNAL OF  TRAUMA AND EMERGENCY  SURGERY. 2008; 34(Suppl.1):101 (361).
Notes: 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - 1st ESTES Congress  May 24-27,  2008. Budapest. Abstracts. www.europeantrauma.net

Mišanović V; Gavrankapetanović I, Jonuzi F. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka. PEDIJATRIJA DANAS. 2007; 3(Supl.1):29.
Notes: Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem, Mostar, 24.-27.10.2007. Abstrakti

Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z,Biščević M. Značaj regionalne anestezije kod hirurgije ortopedskih trauma.  MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):38.
Notes: Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sažeci. Sarajevo, oktobar 2003.

Talić A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Biščević M. Distal radius fractures - conservative treatment. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČEHOSLOVACA . 2004; 71(Suppl.1):53 (PO/64).
Notes: 5th Central European Orthopaedic Congress, Prague, Czech Republic, July 9-12, 2004. Abstract  Book, CEOC.

Talić-Tanović A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Infections of Hip Joint Endoprotheses. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):67.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

RADOVI PUBLICIRANI U ČASOPISIMA KOJI NISU INDEKSIRANI U MEĐUNARODNIM INDEKSNIM BAZAMA ( ili u vrijeme publikovanja nisu još bili)

Gavrankapetanović I. Rekonstrukcija koštanog defekta tibije nakon ranjavanja. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):63-70.

Gavrankapetanović I. Ugradnja totalne endoproteze kuka sa odnosom keramika - keramika nakon ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA  . 2000; 110(28):53-62.

Redžepagić B; Hadžimejlić M; Suđi  J; Gavrankapetanović I; Bašić H; Janković Lj; Redžepagić S, Redžepagić Bela. Problem of hypertension during the war in Bosnia and Herzegovina. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994;  105(18):67-70.
Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.

Redžepagić B; Suđi J; Janković Lj; Bašić H; Gavrankapetanović I, Redžepagić Bela. "The problems of glomerulonephritis, pyelonephritis and renal insuficiency during the war. POSEB IZD  ANUBiH ODJEL MED NAUKA . 1994; 105 (18):63-5.
Notes: I.Simpozijum o internističkim oboljenjima, Sarajevo, 1994.

Biščević M; Smrke D, Gavrankapetanović I. Specifičnost prijeloma vrata femura u odnosu na druge prijelome. MED ŽURNAL. 2004; 10(1-2):16-20.

Dinarević S; Sakić M; Kurtagić S; Mišanović V; Izetbegović S; Volić A; Gavrankapetanović I; Halimić J; Himzanija Z; Sarač A, Karavdić K. Kongenitalne anomalije u KCU Sarajevo. MAT SOC MED. 2005; 17(1-2):39-41.

Gavrankapetanović I. Hirurško rasuđivanje u ratu.  PRVA LINIJA: List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske FBiH: 2003; 12, (106): 47-8.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M, Hadžihasanović B. Elbow intraarticular location of osteoid-osteoma - Case report5. RAD ANUBiH ODJEL MED NAUKA. 2003; 92(31/2):261-5.

Gavrankapetanović I; Jovičić Ž; Stanojević M; Šuščević D, Hadžihasanović B. Parameter-defined 3D hip joint model and its use in measurements of acetabulum dimensions and angles. MED ŽURNAL. 2005; 11(1-2):9-13.

Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Učestalost malignih neoplazmi lokomotornog sistema u Bosni i Hercegovini. POSEB  IZD ANU BiH ODJEL MED NAUK . 2002; 118(30):71-81.

Mišanović V, Gavrankapetanović I. Etiopatogeneza razvojnog poremećaja kuka . MED ŽURNAL. 2006; 12(1-2):16-18.

Mišanović V, Gavrankapetanović I. Ultrazvuk u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka. MED ŽURNAL. 2005; 11(3-4):85-89.

Obralić N; Dizdarević Z; Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Gribajčević M; Durić O; Robović Z; Bušić I; Šabanović Selver; Gavrankapetanović I; Bešlić  Šefik; Zečević E; Arslanagić N; Budalica M,Piranić H. Učestalost malignih tumora registriranih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu 1998.- 2001. godine. MED ŽURNAL. 2002; 8(1):24-31.

Šišić F; Gavrankapetanović I, and Koprivica J. Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. DOKTOR; 2007; maj, (8): 18-19

KONGRESI –  U ZEMLJI I MEĐUNARODNI,  KONGRESNI REFARATI, SIMPOZIJI, STRUČNI SKUPOVI, NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE, ŠKOLE i sl.

Avdić D; Buljina A, Gavrankapetanović I. Lezije perifernih nerava nakon operativno saniranih preloma distalnog humerusa. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 39.

Avdić D; Gavrankapetanović I, Buljina A. Prikaz originalnog protokola za preoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju pacijenata s ugradnjom bescementne totalne proteze kuka. HRVATSKI KONGRES FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, 2. Knjiga apstrkta; Varaždinske Toplice. 2000: s.n.; 2000: 215-6.

Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Salzer M. Know How Transfer in Orthopedic Surgery, Austria - Bosnia and Herzegovina. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  143

Gavrankapetanović I. Reproducibilnost kriterija za procjenu cijeljenja prijeloma dugih kostijuGiljević Z; Koršić M; Šimunić V, and Vukičević S, predsjednici. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. Knjiga sažetaka; Rovinj. Rovinj: Organizacijski odbor; 2009: 27 (S).

Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F,  Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.

Gavrankapetanović F,  Gavrankapetanović I. Minimalna interna osteosinteza u ratu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo.  Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996:  80.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Uloga adekvatne hirurške i fizikalne terapije kod povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim  eksplozivnim sredstvima. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE IHERCEGOVINE (sa međunarodnim učešćem), 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 26.

Gavrankapetanović I. The fracture of proximal femur in patients of chronic hemodyalisis. CONGRESS  OF NEPHROLOGISTS OF  BOSNIA AND  HERZEGOVINA, 1st. Book of abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Society of Nephrology, Dialisys and Transplantation of the B&H Medical Association;  2000 : 68.

Gavrankapetanović I. Orthopaedists invited to Join Efforts in Sarajevo. INTERNATIONAL CENTER FOR ORTHOPAEDIC EDUCATION . 2000; 6:5.

Gavrankapetanović I. Perspectives on modern orthopaedics in South-Eastern Europe. KONGRES ORTOPEDSKIH HIREURGA I TRAUMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka = CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPEDIC SURGEONS AND TRAUMATOLOGISTS with iInternational Participation, 1. Book of Abstracts;  Beograd. Beograd: Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija (SOTA) = Serbian Orthopedic-Traumatologic Association; 2008: 23-24.
Notes: www.sota 2008.org. SOTA

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Biščević M. Damages of n. peroneus caused by high-cinetic energy projectils.Chiu Wen-Ta, ed.  ICRAN 99 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES  IN NEUROTRAUMATOLOGY; Taipei, Taiwan . Taipei, Taiwan: Monduzzi Editore: International Proceedings Division; 1999: 359-63.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Ćibo S; Jusufbegović E, Obradović R. Paralela dvaju fiksatora - Sarafiks - Orthoplus. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo . Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 114.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Talić A. Principles of War Surgery. U: Evers M.B., ed. INTERNATIONAL RAJLOVAC SYMPOSIUM ON MEDICINE, 1st. Book of Abstracts; Rajlovac. Rajlovac, Sarajevo: German Field Hospital Rajlovac; 1999: 18.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Novi pristup u tretmanu pacijenata sa neonatlanom sepsom. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 33.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M.  Uloga dječije ortopedije u neonatologiji u BiH. PEDIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE, 25.  Program i knjiga abstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2000: 41.

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A; Vranić H,  Gavrankapetanović F . Phlebothrombosis and pulmonary thrombembolism by proximal femur fracture. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  226 (P25).

Gavrankapetanović I; Jerlagić E, Gavrankapetanović F. Treatment of the chronic tibiae infections caused by high kinetic energies projectiles. SICOT 99  SYDNEY. Poster discusions and poster book.; Sydney. Sydney: Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie ; 1999: 93.

Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F, Masak K. Complications after the above knee amputations caused by the  ischaemic disease. CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF  BOSNIA AND HERZEGOVINA, 1st. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologist of B&H: Association of Angiologist of B&H; 1998: 13.

Gavrankapetanović I; Talić A,  Biščević M. Neurološka lezija kod suprakondilarnog humerusa u dječijoj dobi . SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 11.

Gavrankapetanović I; Talić A; Huskić E; Ahmetović A, Šafi M. Ultrasound hip srreening among newborns. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 190 (84).

Hajrulahović H; Galešić  F; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Mikrobiološki kontroler. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 182-3.

Jusufbegović E; Gavrankapetanović I, Ćibo S. Prikaz ratnih povreda ekstremiteta kod djece liječene na Ortopedskoj klinici u Sarajevu. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 106.

Mujadžić M; Fazlić A, Gavrankapetanović I. Naš pristup u tretmanu kongenitalnih anomalija šake u periodu 1995-1999. KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 44-5.

Talić A ; Gavrankapetanović I; Ćibo S, Rukavina Ž. Ponovljeni redebridment-i  u anesteziji kod ekstenzivnih povreda lokomotornog aparata. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik saž etaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 110-111.

Vegar S; Mornjaković A; Hadžihasanović B; Arslanagić J; Softić A, Gavrankapetanović I. Five cases of musculoskeletal sarcomas - CT, MRI and angiography findings. CONGRESS OF RADIOLOGY OF B&H, 1st - 100 YEARS OF RADIOLOGY IN SARAJEVO. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 251 (145) .

Avdić D; Gavrankapetanović I; Talić A, Meholjić-Fetahović A. Protokol rehabilitacije operativno tretiranih suprakondilarnih prijeloma kod djece. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 79-80.

Begić Z; Terzić R; Dinarević S; Meholjić A, Gavrankapetanović I. Značaj i tretman juvenilnog  kroničnog artritisa prognostički nepovoljnih indikatora. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU KARDIOLOGIJU I REUMATOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 2. Knjiga sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor; 2003: 38-9.

Biščević M; Smrke D; Hadžiahmetović Z, Gavrankapetanović I. Videographic analysis of male and female knee kinematic. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 39 (SIC1-02).

Dautović-Krkić Sajma; Ferhatović M; Gavrankapetanović I; Kadić N; Lazović M; Mesić A,Radnić D. Terapija komplicirane ehinokokoze: prikaz četri slučaja. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 26.

Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Bukvić I; Gavrankapetanović I; Deković S, Stojkanović G. Current praticies and controversis in assisted reproduction in Bosnia-Herzegovina. WORLD CONGRESS ON MEDICAL LAW, 15th. Program and Abstract Book; Sydney, Australia. Sydney: The World Association for Medical Law; 2004.

Gavrankapetanović F; Dizdar A; Gavrankapetanović I; Masak K, Javorić M. High cinetic energy projectiles caused open fractures of shoulder. TURKISH SHOULDER AND ELBOW SURGERY CONGRESS with International Participation, 2nd. Program and Abstract Book  = TÜRK OMUZ VE DIRSEK CERRAHISI KONGRESI, 2.  = Program ve Özet kitabi; Izmir, Turkey. Izmir, Tutkey: European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow; 2002: 24.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I,  Biščević M. Evaluacija tretmana povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim eksplozivnim sredstvima u ratu i miru. KONGRES RATNE MEDICINE sa međunarodnim učešćem (ratne i poratne posljedice): Funkcionalni rezultati liječenja ratnih povreda (2). Zbornik radova; Banja Luka. Banja Luka: Udruženje građana "Ratna medicina"; 2001: 312.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Biščević M. Evaluation of treatment back foot injuries caused by tread-explosive mines in war and peace. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.

Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Implantation of total hip endoprothesis ( ceramico-ceramic) - 4  years  experience of Clinic for orthopaedy and traumatology  in Sarjevo. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 141 (P-009).

Gavrankapetanović F; Maksić S; Kuštrić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Aseptic loosening of hip endoprothesis - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 111 (0-113).

Gavrankapetanović I; Masak  K; Jerlagić E; Ahmetović A; Lazović M, Baždar E. Efikasan tretman bolničkih infekcija uzrokovanih Klebsiellom pneumonie. KONGRES O KONTROLI BOLNIČKIH INFEKCIJA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik apstrakata = SECOND CONGRESS OF HOSPITAL INFECTION CONTROL BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation: Book of Abstract; Tuzla . Tuzla: Udruženje mikrobiologa  BiH = Microbiology Society of B&H; 2009: 26.

Gavrankapetanović F; Talić A; Kuštrić A; Biščević M,Gavrankapetanović I. Operative treatment of congenital hip dislocation - our experiances. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 142 (P-010).

Gavrankapetanović Fatima; Bukvić I; Dizdarević J; Gavrankapetanović I; Masak K; Lazarević M, Bećirbegović S. MRI evaluacija dijametara pelvisa nakon Salter-ove, Tönnis-ove i Chiari-eve osteometrije. PERINATALNI DANI "Ante Dražanić", 20. Zagreb, Zagreb . Zagreb: Perinatološka sekcija Hrvatskog liječničkog zbora; 2003: bez paginacije.

Gavrankapetanović I. Aktuelni ortopedski tretman Ewing sarkoma. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 4. Zbornik radova; Sarajevo. Sarajevo: Pliva: Savart; 2004: 27.

Gavrankapetanović I. Aneurysmal bone cyst of the cervical spine - case report. ANNUAL MEETING OF THE SPINE EXPERTS GROUP, 2nd. Final Program and Abstracts; Budapest, Hungary. Budapest: s.n.; 2004: 45 (042).

Gavrankapetanović I. Case report. MUSCULOSKELETAL CONGRESS  WORLD FEDERATION OF HAEMOPHILIA, 7th: Final Programme; Lahore, Pakistan. Lahore, Pakistan: Organizing Committee; 2001: 13.

Gavrankapetanović I. Dječija ortopedija u neuropedijatriji. LJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA, 3. Prezentirane teme iz: Kardioreumatologije, Neuropedijatrije; Sarajevo. Sarajevo: Pliva; Savart; 2003: 1-7 (u različitoj paginaciji).

Gavrankapetanović I. Implantation ot total hip prothesis cementless with ceramic on patients after Chiary and salter osteotomy. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 237 (PSIC-180).

Gavrankapetanović I. Perspectives on modern orthopaedics in South-Eastern Europe. KONGRES ORTOPEDSKIH HIREURGA I TRAUMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka = CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPEDIC SURGEONS AND TRAUMATOLOGISTS with iInternational Participation, 1. Book of Abstracts ; Beograd. Beograd: Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija (SOTA) = Serbian Orthopedic-Traumatologic Association; 2008: 23-24.
Notes: www.sota 2008.org. SOTA

GavrankapetanovićI. Problems of endoprothesis in the countries out "first world". SICOT/SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE: XII SICOT Trainees Meeting.  Abstract Book; Paris. Paris: International  Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), International Ortopaedics and Traumatology Research Society (SIROT); 2001: 24-5 (119).

Gavrankapetanović I. Rehabilitacija novorođenčadi sa povredom plexus brachialis. KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 85.
Notes: Reumal Group

Gavrankapetanović I. Ultrazvuk kukova (bazična znanja). PEDIJATRIJSKAULTRAZVUČNA  ŠKOLA, 1.; Sarajevo . Sarajevo: Savart; 2004: 117-20. ISBN: 9958-9307-7-3.

Gavrankapetanović I; Beavis J; Gavrankapetanović F; Javorić M; Kuštrić A, Biščević M. Problems of endoprothesis in the countries out "First world" (Low income countries). SICOT-SIROT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE; Paris. Paris: s.n.; 2001bez paginacije

Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F,  Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Periprotetske frakture femura nakon operativnog zahvata parcijalne cementne artroplastike. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 64.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Prelomi dijafize femura u djece dobi od 4 do 12 godina. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 24.

 Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Prikaz slučaja: Segmentalna fraktura tibije - model tretmana. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 67-68.

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Hadžić Ehlimana. Kombinovane ratne povrede koštanomišićnih struktura ekstremiteta i krvnih sudova u gradu Sarajevu april 1992.-decembar 1994. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 75.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F, Bišćević M. Hip screening program in Bosnia and Herzegovina. CONGRESS OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATION OF ORTHOPAEDICS ABD TRAUMATOLOGY (EFORT). Abstracts; Rhodes, Greece. Rennes, France: EFORT; 2001: bez paginacije.
Notes:  The Journal of Bone and Joint Surgery 2001; vol.83-B, Suppl.II, pp.136 (othopaedic Proceedings)

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F,  Biščević M. Importance of soft tissue covering in the treatment of chronic osteomyelitisStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: H4.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Biščević M, Kuštrić A.  Treatment of  proximal femur fractures at Clinic  for Orthopaedy and Traumatology - Sarajevo in period 1996.-2001. CENTRAL EUROPEAN ORTHOPAEDIC CONGRESS (cEOC), 4th: Book of Abstracts; Cavtat-Dubrovnik. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine University of Zagreb; 2002: 143 (P-011).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Džanković F, Bećirbegović S. Septic arthritis of the HIP-our experience. SICOT/SIROT 2005: XXIII WORLD CONGRESS, 75th Anniversary. Abstract Book; Isanbul, Turkey. Istanbul: Société Internationale de Chirurgie, Orthopédique et de Traumatologie; 2005: 163 (SIC32-08).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kovač V; Talić A,  Biščević M. Operative treatment of the child spine deformity. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 64.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Nova organizacija traumatološke i ortopedske struke u regiji grada Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 116 (97).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A, Biščević M. Prijedlog protokola liječenja kroničnog osteomijelitisa femura uzrokovanog projektilima visoke kinetičke energije. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 89 (73).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Kuštrić A,  Biščević M. Prijelom vrata bedrene kosti kod pacijenata iznad 80 godina u uvjetima potpunog četverogodišnjeg okruženja Sarajeva. HRVATSKI  TRAUMATOLOŠKI KONGRES, 1. Zbornik sažetaka; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2001: 18 (7).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Lazović M; Maksić S, Bećirbegović S. Epidemiology of politraumatism in Sarajevo during War 1992-1995. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien. Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 8 (6).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Mahić M,Talić A. Agresivna aneurizmalna koštana cista proksimalnog okrajka  femura - mnaša iskustva. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 77-8.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K, Jerlagić E. Kontraktura lakta nakon intraartikularnog preloma distalnog humerusa. SIMPOZIJ s međunarodnim učešćem; KOMPLIKACIJE I NEUSPJESI U KOŠTANO ZGLOBNOJ HIRURGIJI; Rame, Nadlaktica, Lakat, Vratna kralješnica; Zagreb. Zagreb: Klinika za traumatologiju Zagreb; 2002: bez paginacije.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Masak K; Perinović D; Talić A, Mahić M. Centralizacija karpusa. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 82.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Prevention of thromboembolism in endoprostetic orthopedic surgery. CONGRESS OF CARDIOLOGY AND ANGIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2nd. Book of Abstracts; Sarajevo. Sarajevo: Association of Cardiologists of B&H, Association of  Angiologists of B&H; 2001: 80.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Talić A, Biščević M. Reconstrctive possibilities of bone-joint surgery of tumors. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries". Abstract Book; Sarajevo. Sarajevo: BIMA; 2001: 74.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Tunović D; Lazović M; Softić M ; Ćerić I, Mahić Z. Angiografija u pripremi operativnog zahvata malignoma karlice. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 44.

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Vranić H, Gavrankapetanović F . Phlebothrombosis and pulmonary thrombembolism by proximal femur fracture. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  226 (P25).

Gavrankapetanović I; Jerlagić E; Gavrankapetanović F; Lazović M; Masak K, Bećirbegović S. Treating of Bone Defects Femur and Tibia Caused by War Injury: Method. MEETING OF THE A.S.A.M.I INTERNATIONAL, 3rd. Final Programme and Abstract book;  Istambul. Istanbul: s.n.; 2004: 312.

Gavrankapetanović I; Karabeg R; Gavrankapetanović F, Bećirbegović S. Heavy War Injury of Hand . NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien . Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 38 (56).

Gavrankapetanović I; Kovač V; Gavrankapetanović F; Perinović D, Bećirbegović S. Front instrumentation on idiopathic scoliosis as a method of choice. NEUE METHODEN UND TECHNIKEN IN UNFALLCHIRURGIE UND ORTHOPÄDIE = NEW METHODS AND TECHNIQUES IN TRAUMA AND ORTHOPAEDICS: Symposium; Wien. Wien: MATHYS; 2004: bez paginacije?

Gavrankapetanović I; Lazović M; Masak K; Maksić S; Bećirbegović S, Tanović H. Hemipelvektomija - stalna hirurška dilema. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 1. Zbornik sažetaka = FIRST CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvo KCUS; 2006: 80.

Gavrankapetanović I, Mahić M. Septički artritis novorođenčadi. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2.  Knjiga sažetaka ; Tuzla. Tuzla: Sabor ljekara BiH, Udruženje infektologa BiH ; 2002: 39.

Gavrankapetanović I; Masak K; Gavrankapetanović F; Talić A, Mahić M. Značaj operativne korekcije zapuštenog krivog vrata.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (64).

Gavrankapetanović I; Talić A; Mahić M; Sadžak A, Bećirbegović S. Ultrasound diagnostics of children`s hips. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 50.

Gavrankapetanović I; Ćatibušić F; Gavrankapetanović F, i suradnici. Konzilijum za neuromuskularna oboljenja - opcija za budućnost. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 26.

Gavrankapetanović I; Vranić H; Hadžimehmedagić A, Gavrankapetanović F . Necrotizing fasciitis - our results and treatment. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  317 (P1803).

Gavrankapetanović I; Vukašinović Z; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Modified Tönnis Triple Innominate Osteotomy in Perthes Disease. JAHRESTAGUNG DER VEREINIGUNG FÜR KINDERORTHOPÄDIE; Ulm. Ulm: Vereinigung für Kinderorthopädie; 2009: P1.10 (P1.1).

Gjikolli B; Hadžihasanoić B; Dalagija F; Ymeri F; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E, Gavrankapetanović I. Plasmocytoma, case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM 2003. Program, Abstract Book.; Herceg Novi. Herceg Novi:  Balkan Countries Radiology Group: Radiolology Association of Serbia and Montenegro; 2003: 62.

Gjikolli B; Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Arslanagić J; Sadagić E; Gavrankapetanović I, Dalagija F. Plazmocitom - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 202.

Hadžagić-Ćatibušić F; Gavrankapetanović I; Zubčević S, i  suradnici. Upotreba hodalica kod dojenčadi. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 29.

Hadžiahmetović Z; Vranić H; Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186.
Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of B&H.

Hadžihasanović B; Dalagija F; Lincender L; Arslanagić J; Mujić E; Kuskunović A; Gjikolli B; Civić H, Gavrankapetanović I. Peripheral CT angiography - our experiences. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology; 2004: 24 (17).

Hadžihasanović B; Hasanović S; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L ; Jahić E; Gjikolli B; Džananović A, Gavrankapetanović I. Maligni tumori muskuloskeletalnog sistema. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 180 (K-17).

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Dalagija F; Arslanagić J; Gavrankapetanović I, Gjikolli B. Intraartikularna  forma osteoidnog osteoma - prikaz slučaja. KONGRES RADIOLOGA  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje radiologa BiH; 2003: 206.

Hadžihasanović B; Ćerić I; Softić M; Merhemić Z; Arslanagić J; Gavrankapetanović I; Dalagija F, Djakolli B. Aneurizma aksilarne arterije povezana s tupom ozljedom ramena. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA RADIOLOGA S MEĐUNARODNIM  SUDJELOVANJEM, 3. Knjiga sažetaka; Split. Zagreb: Printing run; 2002: 398.

Hadžihasanović B; Čarovac A; Arslanagić J; Mujić E; Milišić L ; Jahić E; Bulja D; Gjikolli B, Gavrankapetanović I. Značaj spiralnog CT-a kod trauma cervikalne kičme. KONGRES RADIOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE I BAZIČNI KURS NEURORADIOLOGIJE s međunarodnim učešćem, 3. Knjiga apstrakata = 3rd CONGRESS OF ASSOCIATION OF RADIOLOGY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND BASIC COURSE OF NEURORADIOLOGY with international participation: Abstract Book  ; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje radiologa Bosne i Hercegovine= Association of Radiology of Bosnia and Herzegovina; 2007: 71(D-04).

Hadžimehmedagić A; Vrnić H; Bećirbegović I; Gavrankapetanović I, Dilić M. Surgical Treatment of the Ischaemic Foot in Patient with Severe Cardiac Insufficiency - Case Report. INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND ANGIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 4th. Book of Abstracts; Mostar. Mostar: The Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina: European  Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) ; 2007: 186.
Notes: 4 th Congress of the Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina

Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B ; Muftić E,Gavrankapetanović I.  Giant cell tumor of the navicular bone - a case report. BALKAN RADIOLOGY FORUM, 2nd. MACEDONIAN CONGRESS OF RADIOLOGY, 4th. Book of Abstracts; Ohrid, Macedonia. Skopje: Institite of Radiology, University Clinical Center: Macedonian Society of radiology ; 2004: 25 (19).

Humačkić A; Dalagija F; Hadžihasanović B; Muftić E, Gavrankapetanović I. Gigant Cell Tumor of the navicular bone - a case report. KONGRES RADIOLOGOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo, 3.Knjiga abstraktov = CONGRESS OF SLOVENIAN RADIOLOGISTS with International Participation, 3rd. Abstract Book; Bled. Ljubljana: Združenje Radiologov Slovenije = Slovenian Association of Radiologists; 2004: 74.

Krkić-Dautović Sajma; Lazović M; Kulenović F; Gavrankapetanović I ; Omerhodžić M; Kadić N, Jusufbegović V. Terapija teških oblika humane ehinokokoze - prikaz četri bolesnika. SUVREMENO LIJEČENJE INFEKTIVNIH BOLESTI: Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 68. Knjiga sažetaka; Osijek. Osijek: Hrvatsko društvo infektologa HLZ-a: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske: Klinika za infektivne bolesti KB Osijek; 2005: 35-6 (33).

Lazović M; Gavrankapetanović I, Maksić S. Liječenje  prijeloma kalkaneusa.  Strućni sastanak sekcije traumatologa F BiH:Prijelomi kalkaneusa: CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje  hirurga - Udruga kirurga F BiH: Sekcija za traumatologiju; 2003: bez paginacije .

Mahić M, Gavrankapetanović I. Lokalizacija xantogranulomatoze na kostima - prvi slučaj u svijetu. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 78.

Muftić M; Bašić J; Gavrankapetanović I; Čustović A, Trninić S. Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba na području Kantona Sarajevo (2004-2007). KONGRES LJEKARA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik radova; Fojnica. Sarajevo - Fojnica: s.n.; 2007: 82.
Notes: Reumal Group

Sofić E; Tahirović I; Šapčanin A; Rustembegović A; Gavrankapetanović I; Riederer P, Kalcher K. Antioxidant capacity in the postmortem brain tissues of Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, 13. Cairo, Egypat, September 10-15, 2005.  ed. World Psychiatric Association, Egyption Psychiatric Association; 2005: 534 (P01.P274).

Tahirović I; Sofić E; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M; Lacković Z, Riederer P. Antioxidant capicity in the brain tissues of rat after application of streptozotocin, alloxan and thioglucose. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 194 (P-92).

Tahirović I; Šapčanin A; Gavrankapetanović I; Sofić E; Šlaković-Petrišić M; Lacković Z, Riederer P. Antioksidativni kapaciteti u moždanom tkivu štakorskog modela cerebralnog dijabetesa. KONGRES NEUROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE s međunarodnim učešćem, 2. Zbornik sažetaka; Mostar. Sarajevo: Udruženje neurologa u Bosni i Hercegovini; 2006: 333-334.

Talić A; Biščević M, Gavrankapetanović I. Child supracondylar humerus fracture treatment in last two years on Orthopaedic Clinic in Sarajevo. SICOT/SIROT 2003 AIC : Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-28.

Talić A; Gavrankapetanović I; Arslanagić J; Hadžihasanović B, Biščević M. Morphology of coxarthrosis in preoperative treatment of total hip replacement. B&H SYMPOSIUM "MORPHOLOGY  IN SCIENCE AND PRACTICE" with international participation, 1. Book of Abstracts ; Sarajevo. Sarajevo: Institut of Histology and Embriology Medical faculty; 2003: 58.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević E. Usage of low energy ultrasound in healing of distal radius fractures. SICOT/SIROT 2003: Second Annual International Conference. Final Program & Abstracts; Cairo. Cairo: Societé Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, Societé Internationale de Recherches en  Orthopedie et  Traumatologie; 2003: P1TRA-02.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Operativni tretman prijeloma podlaktice u dječijoj dobi intramedularnom fiksacijom (poster) = Operative treatment of foream fractures in children with use intramedular fixation. CONGRESS OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMATOLOGY ASSOCIATION. Book of Abstracts; Zagreb. Zagreb: Croatian Orthopaedic and Traumatology Association (COTA); 2003: 98.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Protocol of treatment of children with cerebral palsy. KUWAIT FIRST INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY CONFERENCE (KIPTC): Physical Therapy in the New Millenium; Kuwait. Kuwait: Office of physical Therapy affairs Ministry of health State of Kuwait; 2001: (bez paginacije?).

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Protokol liječenja urođenog pes ekvinovarusa u dojenačkom periodu. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 160.

Talić A; Gavrankapetanović I, Biščević M. Tretman atlantoaksijalnih subluksacija kod djece.   KONGRES OTORINOLARINGOLOGA I CERVIKOFACIJALNIH HIRURGA/KIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem,  1.  Zbirka apstrakta (sažetaka): CD-ROM, Sarajevo, 2003.  ed. Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga F BiH; 2003: bez paginacije (92).

Talić A; Gavrankapetanović I; Mahić Z, Biščević M. Adductor tenotomies in children with cerebral palsyStanec S; Vlajčić Z; Martić K, and Rudman FJ., eds. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: P27.

Šapčanin A; Sofić E; Rudžić E; Rimpapa Z; Memić M, and Gavrankapetanović I. Utilization of atomic absorption spectrophotometry and ion-selective electrode for a Calcium analysis in bone during aging process and in bone organ-culture. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "SPECTROSCOPY IN THEORY AND PRACTICE", 13th; Nova Gorica, Slovenia. Nova Gorica: s.n.; 2003: bez paginacije ?

Šapčanin A; Sofić E; Tahirović I; Gavrankapetanović I; Salković-Petrišić M, and Riederer P . Oxidative stress in the brain tissue of rat after administration of streptozotocin and alloxan. KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1.Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2006; 192 (P-90).

KNJIGE -  MONOGRAFIJE, TEMATSKE MONOGRAFIJE, UDŽBENICI, POGLAVLJA U UDŽBENICIMA, PRIRUČNICI, VODIČI,  SAVJETNICI i sl.

Dizdarević S; autori saradnici  Konjhodžić F; Sefić M; Budalica M; Kapidžić A; Dizdarević R; Gavrankapetanović I, Durić A. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA  . Sarajevo: Print M; 1997. xii, 622 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I. Kongenitalne anomalije karlice i ekstremiteta. U: Dizdarević S and saradnici. HIRURGIJA KONGENITALNIH ANOMALIJA. Sarajevo: Print M; 1997; pp. 479-516.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. POSTTRAUMATSKI OSTEOMIJELITIS NAKON RATA I PROTOKOL LIJEČENJA. Sarajevo: Svjetlost; 2000. 70 str.: ilustr .

Gavrankapetanović I,  Hadžimejlić MĆ. Klinička propedeutika -  internistički aspekt akutno povrijeđenog pacijenta. U: Hadžimejlić MĆ and saradnici. KLINIČKA PROPEDEUTIKA. Sarajevo: Svjetlost; 2000; pp. 557-74.

Gavrankapetanović F, Gavrankapetanović I. Transplantacija kosti. U: Karamehić J i saradnici. TRANSPLANTACIJA ORGANA. Tuzla: PrintCom; 2002; pp. 249-62.

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Karamehić J. Multipli mijelom i druge srodne diskrazije plazma ćelija (Myeloma multiplex) = Multiple Myeloma and Related Plasma Cell Dyscrasias. U: Karamehić J; Dizdarević Z, saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 285-301.
Notes: Sekcija III=Section III: Klinička imunologija= Clinical Immunology

Gavrankapetanović  F; Karamehić J, Gavrankapetanović I . Ethical and legal issues in kidney transplantation - Etička i pitanja legaliteta u bubrežnoj transplantaciji. U: Karamehić J,  et al. TRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta; 2004; pp. 135-156.

Gavrankapetanović F; Karamehić J; Gavrankapetanović I, Tanović H. Etička pitanja legaliteta u transplantaciji organa = Ethical and Legal Issues in Organs Transplantation . U: Karamehić J; Dizdarević Z,  saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost ; 2007; pp. 619-630.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Gavrankapetanović F; Perinović D; Gavrankapetanović I, Tscherne H. POLITRAUMA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2004. x, 147 pp.: ilustr.

Gavrankapetanović I. Aneurismatic bone cyst of dens at eight-year-old boy: case report.  U: Milinković  Zdeslav, urednik. SPINAL DISORDERS II. Beograd: Narodna knjiga; 2007?; pp. 112-115.

Gavrankapetanović I. Bolesti muskuloskeletalnog sistema. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 961-95

Gavrankapetanović I. Dijagnoza u savremenoj hirurgiji. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 193-98.

Gavrankapetanović I. Strana tijela u hirurgiji. U: Konjhodžić Fi saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 1089-93.

Gavrankapetanović I. Ultrazvuk kukova (bazična znanja). PEDIJATRIJSKAULTRAZVUČNA  ŠKOLA, 1.; Sarajevo . Sarajevo: Savart; 2004: 117-20. ISBN: 9958-9307-7-3.

Gavrankapetanović I. Zavoji i imobilizacija. U: Konjhodžić F i saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 319-27.

Gavrankapetanović I; Ahmetović A,  Gavrankapetanović F. PRIROĐENO DEFORMIRANO STOPALO: savjetnik za roditelje. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Avdić D, Gavrankapetanović F . ENDOPROTEZA KOLJENA : savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučno- istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. IMOBILIZACIJA.  Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2002. 90 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. Komplikacije kod pacijenata sa osteoporozom . U: Kučukalić-Selimović E i saradnici. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008; pp. 113-117.

Gavrankapetanović I,  Gavrankapetanović F. POSTTRAUMATSKI OSTEOMIJELITIS NAKON RATA I PROTOKOL LIJEČENJA .  Sarajevo: Svjetlost; 2000. 70 str.: ilustr .

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  opći dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 43 str.: ilustr.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A, Vranić H. VODIČ ZA POLITRAUMU:  specijalni dio. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog  centra Univerziteta Sarajevo; 2008. 77 str.: ilustr.    (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A , Vranić H. DIJABETSKO STOPALO: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2007. 59 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I,  Hadžić E. LEGG-CLAVE PERTHESOVA BOLEST:  Savjetnik za roditelje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS ; 2008.
Notes: 36 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z, Gavrankapetanović F. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. 2. ed. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I; Hajrović-Rizvanbegović Z; Gavrankapetanović F, Biščević M. TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA: savjetnik za pacijente. Sarajevo: Svjetlost; 2001.

Gavrankapetanović I,  Konjhodžić F. Priprema hirurškog pacijenta za operaciju. U: Konjhodžić F and saradnici. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; p. 115--21.

Gavrankapetanović I ; Perinović D, Gavrankapetanović F. SKOLIOZE: savjetnik. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoja KCUS; 2002. ISBN: 9958-611-09-1.

Gavrankapetanović I; Sadžak A, Gavrankapetanović F. NAČELA REHABILITACIJE DJECE S LEZIJOM PLEKSUS BRAHIJALISA NASTALOM NA PORODU: informator . Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2004. (Biblioteka: Informator i savjetnik; knjiga 5.

Gavrankapetanović I; suradnici Buljina A; Gavrankapetanović F, Mahić M. OSNOVI DJEČIJE ORTOPEDIJE. Sarajevo: IP"Svjetlost"; 2001.  219 str.: ilustr.

Gavrankapetanović I; Talić A, Gavrankapetanović F. RAZVOJNI POREMEĆAJ DJEČIJEG KUKA: savjetnik za roditelj. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2003.

Gavrankapetanović I, Šišić F. Ratne povrede. U: Šišić F and saradnici. RATNA HIRURGIJA: ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 11-29.

Gerc V; Bukša M; Arslanagić A; Begović B , Gavrankapetanović I. VODIČ ZA ARTERIJSKU HIPERTENZIJU. Sarajevo: inistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2005. 49 str.: ilustr. WG340 Gerc 2005  (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Karamehić J; Gavrankapetanović F; Heljić B; Gavrankapetanović I, Bundić B. Historija transplantacije =  History  of Transplantation. U: Karamehić J; Dizdarević Z i saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 611-618.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Karamehić J; Lorber M; Formica R; Gavrankapetanović F; Gavrankapetanović I, Čurić M . Imuni aspekti odbacivanja organa =The Immune Aspects of Reject of Organs  . U: Karamehić J; Dizdarević Z i saradnici. KLINIČKA IMUNOLOGIJA. Sarajevo: Svjetlost; 2007; pp. 711-725.
Notes: Sekcija IV=Section IV: Trnsplantaciona imunologija = Transplantation Immunology

Kučukalić-Selimović E; saradnici Gavrankapetanović I; Dizdarević J; Gavrankapetanović F; Hadžihasanović B; Avdić D; Sokolović Š; Hižar I, Halimić M. OSTEOPOROZA: dijagnostika, prevencija i liječenje. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. viii, 152 str.: ilustr.  (Biblioteka Monografija).

Mesihović-Dinarević S ; koautori Kurtagić S; Paganini G; Zečević-Ćemerlić Z; Boloban H; Gavrankapetanović I; Ahmetović A; Dizdarević S; Karavdić K; Ćatibušić F; Maksić H; Milišić J,  Purivatra-Dražić S. REGISTAR UROĐENIH ANOMALIJA. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2001

Mladina N ; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić-Vuković A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojima se susreću pedijatri. In: PEDIJATRIJA: udžbenik za studente medicinskog fakulteta (elektronski izvor). Čemerlić-Zečević E and Zubčević S.Sarajevo: Jež; 2005: 1 elektronski optički disk (CD-ROM); tekst, slike.
Notes: ISBN 9958-715-39-3

Mladina N ; Zubčević S; Gavrankapetanović I; Mladina Ž; Ahmić A; Predojević J; Ćemerlić-Zečević E, Hodžić L. Neki problemi s kojim se susreću pedijatri. U: Grupa autora; urednici Čemirlić-Zečević E, and Zubčević S. PEDIJATRIJA: UDŽBENIK ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA. Sarajevo, Fojnica: Štamparija "Fojnica"; 2006; pp. 447-473.

Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 1998-2000. Gavrankapetanović F; Šišić F; Selak I; Dizdarević Z; Durić O; Gribajčević M; Arslanagić N; Mušanović M; Robović Z; Gavrankapetanović I; Bukvić I; Šabanović Selver; Bušić I; Bešlić Šefik; Zečević E; Budalica M; Konjhodžić F; Piranić H; Hujić H, and Milanović Lj., uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2003. 372 str.: ilustr.

 Obralić N. REGISTAR MALIGNIH NEOPLAZMI KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU: 2003-2007. Gavrankapetanović F; GavrankapetanovićI; Bilalović N; Jurić N; Selak I; Radović S; Žutić H; Bešlić Š; Gribajčević M; Junuzović Dž; Tanović H; Kandić Z; Kapidžić A; Kadić N; Dizdarević K; Alender F; Hujić H; Mesihović-Dinarević S; Hadžismajlović A; Piranić H; Mesihović R; Alikadić-Husović A; Fazlić A; Bukvić I; Lončarević N, and Bijedić V, uređivački odbor. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta  Sarajevo; 2008. 130 str.: ilustr

Sivro S; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. VODIČ ZA PRELOME KOSTIJU LOKOMOTORNOG APARATA. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra univerziteta  Sarajevo; 2005. 83 str.   (Dijagnostičko-terapijski vodič).

Smajilagić A; Redžić A, Gavrankapetanović I. MOLEKULARNO-BIOLOŠKI ASPEKTI TKIVNOG INŽENJERSTVA KOSTI. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS; 2008. 140 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Vranić H. DIJABETSKO STOPALO. Suljić E; Maksić S; Jerlagić E, and Masak K, stručni saradnici. Sarajevo: Arka press; 2009. 242 str.: ilustr. 

Gavrankapetanović I; Vranić H; Gavrankapetanović F; Kacila M, Hadžimehmedagić A. ABC HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj,l Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; 2010. 512 str.: ilustr.
Notes: Bibliografija uz svako poglavlje

PROJEKAT

Gavrankapetanović  I. Razvojni poremećaji kuka -  RPK development displacement of the hip, maladie luxante de la hanche (dijagnostika i operativni tretman). TEMPUS PROJEKAT EU 2001/2004: Fizikalna medicina i rehabilitacija: IV seminar. Skripta; Fojnica. Sarajevo, Fojnica: s.n.; 2002: u različitoj paginaciji.

MENTOR - KOMENTOR:

Magistarski radovi.

Mišanović Verica. Ultrazvuk u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka: magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2004.

Omerović Džemal. Učestalost razvojnog poremećaja kuka na osnovu provedenog ultrazvučnog screening-a: magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2007. (mentor)

Vranić Haris.  Značaj angiografije u hirurgiji tumora donjih ekstremiteta . Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2009.

Hadžimehmedagić Amel. Vaskularizacija gornjeg okrajka femura kao jedan od parametara uspješnosti tretmana razvojnog poremećaja kuka. . Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2009.

Disertacije

Buturović Sead. Komparacija rezultata liječenja preloma distralnog humerusa kod djece prema indikaciji za konzervativno ili operativno rješenje:doktorska disertacija. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2006. (komentor)

Mišanović Verica. Prematuritet kao faktor rizika na nastanak razvojnog poremećaja kuka“. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet  ( u toku)

Omerović Džemal „komparativna analiza uspješnosti zarastanja prijeloma dugih cjevastih kostiju kod intramedularne osteosinteze sa statičnim i dinamičkim čavlima. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2009 (u toku)

Bećirbegović Semin Analiza rezultata ugradnje totalne endoproteze kuka u periodu od 2003.-2009. godine kod pacijenata mlađih od 60 godina. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, 2009 

KLINIČKA ISPITIVANJA (glavni istraživač):

2008-2009 - „Randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje učinkovitosti, sigurnosti primjene i podnošljivosti CP-533, 536 kod bolesnika sa zatvorenom frakturom tibije“, broj plana ispitivanja A3241010, sponzor PFIZER d.o.o. Zagreb (završeno)

2006-2007 – „Direktni inhibitor Faktora Xy, YM150 za prevenciju venske tromboemolije kod pacijenata podvrgnutih fakultativnoj totalnoj zamjeni kuka. Dvostruko slijepa,
 

2009.

KNJIGE:

 Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Vranić H. DIJABETSKO STOPALO. Suljić E; Maksić S; Jerlagić E, and Masak K, stručni saradnici. Sarajevo: Arka press; 2009. 242 str.: ilustr.

ČLANCI U ČASOPISIMA:

Biščević M; Hamzaoglu A; Ljuca F; Gavrankapetanović I; Nadarević A ; Rejec-Smrke B,  Smrke D. Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. MED ARH. 2009; 63(4):234-237.

Gavrankapetanović I. Bosnia and Herzegovina.  SICOTNEWS: 2009(115): 4. Notes: www.sicot.org  (Country to Country Series)
 
Gavrankapetanović I; Bešlija S; Tatarević A; Hadžihasanović B; Ćamo H, Jamakosmanović M. Successful multidisciplinary team: Sarcomas group in Sarajevo established more then ten years ago. EFORT NEWS: 2009(04): 7.
 
Gavrankapetanović I; Hadžić E; Bećirbegović S, Tanović Hasan. Treatment of Congenital Clubfoot Based on Biology and Functional Morphology of  the Foot. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):16.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 
Gavrankapetanović I; Vitezić D; Gavrankapetanović F; Francetić I,  Bolanca S. Comparative assesment of positive reimbursement lists and the HTA effectiveness in Adriatic Region. VALUE IN HEALTH . 2009; 12(7):A243-44 (PHP35).
 
Notes: ISPOR 12th Annual European Congress, 24-27 October 2009, Paris, France.  Research Podium  Abstracts. Research Poster Abstracts; Health care Decision-Maker’s  Case Studies Abstracts. 2nd Latin American Conference Abstract, 10-12 September 2009, Rio de Janeire, Brazil, Research  Podium  Abstracts. Research Poster Abstractshttp://www.ispor.org/valueinhealth_index.asp. http:// www.blackwellpublishing.com/journals/VHE

Hadžimehmedagić A; Vranić H; Talić A; Bećirbegović S; Džanković F; Gavrankapetanović F,Gavrankapetanović I. The Need of Preventing Smoking and Tobacca Abuse Related Amputations in Bosnia and Herzegovina. MAT SOC MED. 2009; 21( 3):141-143.

Talić-Tanović A; Hadžiahmetović Z; Gavrankapetanović I, Jerlagić E. Infections of Hip Joint Endoprotheses. FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS. 2009; 44(1-Suppl.):67.Notes: Treći BH simpozijum "Morfologija u nauci i praksi" sa međunarodnim učešćem, 23.-25. septembar 2009., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

RADOVI U KONGRESIMA:

Bećirbegović S; Gavrankapetanović I, Salzer M. Know How Transfer in Orthopedic Surgery, Austria - Bosnia and Herzegovina. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  143 .

Gavrankapetanović I. Reproducibilnost kriterija za procjenu cijeljenja prijeloma dugih kostijuGiljević Z; Koršić M; Šimunić V, and Vukičević S, predsjednici. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. Knjiga sažetaka; Rovinj. Rovinj: Organizacijski odbor; 2009: 27 (S).

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Periprotetske frakture femura nakon operativnog zahvata parcijalne cementne artroplastike. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 64.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Prelomi dijafize femura u djece dobi od 4 do 12 godina. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 24.

Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Bećirbegović S; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Prikaz slučaja: Segmentalna fraktura tibije - model tretmana. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 67-68.

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A ; Gavrankapetanović F, Hadžić Ehlimana. Kombinovane ratne povrede koštanomišićnih struktura ekstremiteta i krvnih sudova u gradu Sarajevu april 1992.-decembar 1994. HRVATSKI TRAUMATOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 3. : Knjiga sažetaka = 3rd CROATIAN  TRAUMA CONGRESS with international participation: Book  abstract ; Zagreb. Zagreb: Hrvatsko traumatološko društvo; 2009: 75.

Gavrankapetanović I; Bolanca S; Vitezić D; Gavrankapetanović F,  Francetić I. Comparative assessment of positive reimbursement lists and HTA effectiveness in Adriatic Region. HRVATSKI KONGRES O OSTEOPOROZI, 5. = 5th CROATIAN CONFERENCE ON OSTEOPOROSIS; Rovinj. Rovinj: Hrvatsko društvo za osteoporozu; 2009; Abstract ID#:25332.

Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A; Vranić H,  Gavrankapetanović F . Phlebothrombosis and pulmonary thrombembolism by proximal femur fracture. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  226 (P25).

Gavrankapetanović I; Masak  K; Jerlagić E; Ahmetović A; Lazović M, Baždar E. Efikasan tretman bolničkih infekcija uzrokovanih Klebsiellom pneumonie. KONGRES O KONTROLI BOLNIČKIH INFEKCIJA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. Zbornik apstrakata = SECOND CONGRESS OF HOSPITAL INFECTION CONTROL BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation: Book of Abstract; Tuzla . Tuzla: Udruženje mikrobiologa  BiH = Microbiology Society of B&H; 2009: 26.

Gavrankapetanović I; Vranić H; Hadžimehmedagić A, Gavrankapetanović F . Necrotizing fasciitis - our results and treatment. EFORT CONGRESS, 10th. Official Programme; Vienna, Austria. Vienna, Austria: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT); 2009;  317 (P1803).

Gavrankapetanović I; Vukašinović Z; Bećirbegović S; Tanović Hasan,  Hadžić Ehlimana. Modified Tönnis Triple Innominate Osteotomy in Perthes Disease. JAHRESTAGUNG DER VEREINIGUNG FÜR KINDERORTHOPÄDIE; Ulm. Ulm: Vereinigung für Kinderorthopädie; 2009: P1.10 (P1.1).
 
2010

KNJIGE:

Gavrankapetanović I; Vranić H; Gavrankapetanović F; Kacila M, Hadžimehmedagić A. ABC HIRURGIJA. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj,l Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; 2010. 512 str.: ilustr. Notes: Bibliografija uz svako poglavlje
 
Muftić M; Gavrankapetanović I; Bašić J; Hadžimuratović-Čustović Amra; Hadžimurtezić A, and Pavlović G . NAJČEŠĆI DEFORMITETI KIČMENOG STUBA I LOKOMOTORNOG APARATA DJECE I OMLADINE. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo: Zavod za zdravstveno osiguranje Kanton Sarajevo; 2010. 79 str.: ilustr.

ČLANCI U ČASOPISIMA:

Bolanča  S; Gavrankapetanović F; Vitezić D; Francetić I, Gavrankapetanović I. Usporedna analiza pozitivnih lista lijekova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. PHARMACA 2009; 47 (supl.1):73-4 (P22) (sažetak). Notes: First Croatian Congress on Pharmcoeconomics and Outcomes Research with International Participation and WHO workshops, Rijeka, 22-24 April 2010
 
Dizdar A; Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F. Novi tip implantata za metafize femura - Primjena novih DSHS/Sa rupa u konstrukciji DHS i DCS ploča. MED ŽURNAL. 2010; 16(1-2):19-22.
 
Eriksson BI; Turpie AG; Lassen MR; Prins MH; Agnelli G; Kälebo P; Wetherill G; Wilpshaar JW; Meems L; ONYX-2 STUDY GROUP- collaborators Paireddy A; Wall M; Hermus G; Willems M..., Gavrankapetanović I. Prevention of venous thromboembolism with an oral factor Xa inhibitor, YM150, after total hip arthroplasty. A dose finding study (ONYX-2). J THROMB HAEMOST. 2010; 8(4):714-21.
 
Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Tanović Hasan; Kulenović E; Hadžić Ehlimana; Jamakosmanović M,  Baždar E. Surgical treatment for type  III supracondylar humeral fractures in pediatric patients - ten years of follow-up. EUR SURG. 2010; 42(Suppl.235):100 (A083).Notes: Abstracts 3rd Central European Congress of Surgery, Norman Barrett Symposium & 5th Croatian Congress of Surgery with International Participation, Dubrovnik, April 28 - May 1, 2010 / Guest ed.
 
Gavrankapetanović I; Lazović M; Gavrankapetanović F; Javorić M; Bećirbegović S,  Hadžić Ehlimana. Results of 10 years follow-up of cementless total hip prothesis with ceramic on ceramic bearings. EUR SURG. 2010; 42(Suppl.235):114 (P020).Notes: Abstracts 3rd Central European Congress of Surgery, Norman Barrett Symposium & 5th Croatian Congress of Surgery with International Participation, Dubrovnik, April 28 - May 1, 2010 / Guest ed
 
Gavrankapetanović I; Masak K; Gavrankapetanović F; Tanović Hasan, Hadžić Ehlimana. Surgical Treatment of hip Dislocation in Children Between the Ages of Three to Six Years: Our Experience. J CHILD ORTHOP. 2010; 4(Suppl.1):S63 (58).Notes: European Paediatric Orthopaedic Society - EPOS 29th Annual Meeting, 7-10 April 2010, Zagreb, Croatia: Scientific Program & Abstracts
 
Hadžimehmedagić A; Vranić H; Gavrankapetanović I; Bećirbegović S; Kacila M; Hadžihasanović B, Talić A. Treatment of Rare Posttraumatic False Aneurism and A-V Fistula of the Deep Femoral Artery and Vein. MED ARH. 2010; 64(1):453-54
 
Korać F; Lekić M; Cacan M; Gavrankapetanović I,  Ćatić S. Decomposition of orthopedic implants made of stainless steel in simulated physiological conditions. HealthMED . 2010; 4(4):914-920.
 
Vranić H ; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Zjakić A, Talić A. Treatment of Ankle Fractures - Our Results. MED ARH. 2010; 64(1):30-32
 
Vranić H; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović I; Kacila M; Gavrankapetanović F, and Hadžihasanović B. Uloga angiografije u hirurgiji tumora donjih ekstremiteta. MED ŽURNAL. 2010; 16(1-2):5-10.
KONGRESI
 Gavrankapetanović I; Lazović M; Gavrankapetanović F; Baždar E, Kulenović E. Ewing’s sarcoma of the pelvis between the ages 2 to 14. EFORT Congress 2010, 11th. Congress SECOT 47. Official Congress Programme; Madrid, Spain. Madrid: sEuropean Federation of national Associations of Orthopaedics and Traumatology; 2010: 107 (F609). Notes: EFORT - Joint EFFORTS
 
 Gavrankapetanović I,  Branković-Pašić S. Musculoskeletal Pain. CONGRESS OF PAIN THERAPY BiH with International Participation, 1st : Sharing Experiences in Pain Therapy BiH - Region - World. Final Program and Abstract Book ; Sarajevo. Sarajevo: Association  for Pain Therapy Bosnia & Herzegovina (APTBH); 2010: 44
 
Gavrankapetanović I; Gavrankapetanović F; Šabić N; Šabić E; Granov M; Asotić M, Topčić S. Lenghtening Lower Leg 28 cm by FixAS Simulltaneusly Internal or Transport. INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGENERATIVE ORTHOPAEDICS, 1st. Final Program: Book of Abstracts; Zagreb. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, The Department of Medical Sciences: Croatian National Committee of Bone and Joint Decade; 2010: 39.
Gavrankapetanović I; Hadžimehmedagić A; Gavrankapetanović F, Hadžić Ehlimana. Politrauma - model sistema zbrinjavanja. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka =  CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 2. Book of Abstracts; Tuzla. Tuzla: Udruga/Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Surgeons of the Federation of Bosnia and Herzegovina  ; 2010: 210 (apstrakt) Muftić M, 
 
Gavrankapetanović I. Kineziterapijski tretman i protokol za rehabilitaciju pacijenata nakon artroskopskih operacija LCA . U: Kapidžić-Bašić N, ed. KONGRES FIZIJATARA , 3. i  ISPO KONFERENCIJA BiH, 1. s međunarodnim učešćem. Zbornik radova = THIRD CONGRESS OF PHYSIATRISTS (and) FIRST ISPO B&H CONFERENCE with International participation: Journal of Articles; Tuzla. Tuzla: Udruženje fizijatara Federacije BiH: Udruženje fizijatara Republike Srpske = Association of Physiatrists in Federation of Bosnia and Herzegovina: Association  of Physiatrists in  Republic Serpska; 2010; 75-88  (plen.predavanje)
 
Šabić N; Gavrankapetanović I; Šabić N,  Zamboni B . Suport Femur Osteotomy - Lengthening After Proximal and Distal Corticotomy by Fix As . INTERNATIONAL CONFERENCE ON  REGENERATIVE ORTHOPAEDICS, 1st. Final Program: Book of Abstracts; Zagreb. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, The Department of Medical Sciences: Croatian National Committee of Bone and Joint Decade; 2010: 45.